PNDS Nasional Sosializa Mata-Dalan Implementasaun Aktividades PNDS Tinan 2022

Covalima (RCCT) 18-01-22, Program Nasional Dezenvolvimentu Suco (PNDS) Sosializa mata-dalan Implementasaun Atividade PNDS Tinan 2022 ho Autoridade Suco no linas Sektorais sira iha Munisipiu Covalima

Ba Jornalista sira Ofisial Senior Nasional Constantino Ribeiro hateten, implementa atividade ba tinan 2022 PNDS regular faze 3 siklu 4, ba Be moos, rehablitasaun Sede Suco no Uma Kbit Laek (UKL).

“Aktividade ba ohin loron ne’e atu partila informasaun liu-liu liga ba Implementasaun PNDS ba tinan ida ne’e atu implementa atividade iha tinan 2022 ne’e hanesan PND nia aktividade regular fase 3 siklu 4, Be moos, kontinua halo rehablitasaun Sede Suco no kontinua Implementasaun ba Uma kbi’it Laek (UKL) iha teritorio laran tomak inklui Munisipiu Covalima” dehan Ofisial Senior Nasional Constantino Ribeiro

Constantino Ribeiro esplika, Implementasaun UKL iha Covalima ba 2021 ba dadaun ne’e antinji ona %80 resin.

” kona ba implementasaun UKL iha tinan kotuk ninian liu-liu ba Municipio Covalima hau hanoin ida ne’e besik ona atu remata, no atinji ona %80 resin nebe implementasaun ne’e agora dadaun fase finalizsaun, tinan ida ne’e Governu kontinua tau osan ba UKL iha teritoriu laran tomak inklui mos Municipio Covalima” katak Constantino Ribeiro

Entretantu Partisipa iha Sosializasaun Mata-Dalan Implementasaun Atividade PNDS ba Tinan 2022 ne’e, Administrador Munisipiu Covalima, Sekretariu Munisipiu Covalima, Komandante PNTL Municipio Covalima, Administrador Postu Administrativu Suai no Reprezentante Sekretario Tekniku PNDS Nasional.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor       : Chamot Nahac