PNDS Covalima fo treinamentu ba Membru Ekipa Jestaun Suco hodi Aumenta tan Esperensia iha area Finansas nian

Covalima (RCCT) 04-08-2,PNDS hala’o treinamentu ba Membru Ekipa Jestaun Suco sira, iha Postu Administrativu Suai, nebe kompostu husi Suco 5 nebe lokaliza iha Postu Suai (Suco Beco, Labarai, Kamenasa, Suai Loro, no Debos ) nune’e hodi bele aumenta tan Membru Ekipa Jestaun Suco sira nia esperensia.

Ba Jornalista sira, Kontabilista PNDS Municipio Manuel Noronha iha intervista hateten, objetivu ba treinamentu ne’e, hare liu ba area Finansas nian, tanba iha mudansa foramatu, ho ida ne’e, parte Finansas halo plano atu bele aumenta tan Membru Ekipa Jestaun Suco sira nian esperensia.

Objetivu ba treinamentu ohin ne’e, ami hare liu ba area Finansas nian tanba iha mudansa Formatu, ne’e mak parte Finansas halo hela plano atu bele aumenta tan Membru Ekipa Jestaun Suco sira nia esperensia, no mos sira bele komprende liu tan ba area Finansas ninian” dehan Kontabilista PNDS Municipio Manuel Noronha

Manuel Noronha Salienta liu tan katak, ba dadaun ne’e PNDS iha Mudansa Formatus, tanba aumenta tan ona rehablitasaun Sede Suco no implementasaun Uma ba Kbit Laek (UKL).

Ba dadaun ne’e, PNDS Mudansa Formatus itoan, uluk ne’e ita ko’alia deit kona ba PNDS Reguler deit, maibe aumenta tan ona rehablitasaun Sede Suco no mos implementasaun UKL entaun fundus operasional ne’e iha tolu ona, EDSS nian ketak, operasional ketak, no UKL” katak Manuel Noronha

Entretantu PNDS realiza treinamentu ba Membru Ekipa Jestaun Suco sira ne’e, iha Salaun Engkomtru Postu Administrativu Suai.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor      : Chamot Nahac