PM Taur Matan Ruak Hala’o Lansamentu Perfurasaun Mina Rai Maran Feto K’maus iha Suai-Covalima

Covalima ( RCCT ) 27-10-21, Timor Leste Marka Historia Foun ba Mundu Internasional liu husi lansa Perfurasaun Mina Rai Maran Feto K’maus iha Covalima.

Iha seremonia ne’e Primeiro Ministro Jose Maria de Vasconcelhos (Taur Matan Ruak) hato’o Saudasoens ba Kompanha Timor Resources, Tomor Gap no ANPM tanba hala’o esforsu no dedikasaun Professionalizmo hodi atinji perfurasaun mina iha Timor Leste.

“ Ha’u hakarak lori Nasaun ho ita hotu nia naran hato’o Saudasoens Espesial ba Tomor Resources, Timor Gap, Parseiru dezemvolvimentu ba recursus Naturais iha ita nia rain, sira nia esforsu dedikasaun Professionalizmu hodi kria kondisoens hotu, ohin loron ita hala’o Seremonia Lansamentu Perfurasaun Mina Rai Maran hodi marka Historia foun iha Mundu liu liu iha Timor Leste no Municipio Covalima ” Dehan PM Taur Matan Ruak.

Primeiro MinistroFundamenta, Timor Leste iha faze ba Dezemvolvimentu, konstrusaun do Estadu nebe fahe ba aspeitu tolu, hanesan Establidade, Seguransa no Reseitas, dezemvolvimentu hodi fo benefisio ba Sidadaun sira.

“ Ita nia Nasaun iha faze ida Dezemvolvimentu konstrusaun do Estadu, mas ita konsentra iha aspeitu tolu mak hanesan, primeiru Establidade no Seguransa, Segundu Reseitas no terseiru mak dezemvolvimentu hodi Benefisia ita nia sidadaun sira iha Timor Leste se bainhira aspeitu tolu ne’e la iha mak estadu la la’o ba oin ” Tenik PM Taur Matan Ruak.

Primeiro Ministro Kontinia iha deskusu Timor Leste Defende Fundu Pretrolifeiro Possu Bayu Undang, hodi halo estrategia di’ak defende diversifikasaun no fontes rendimentus.

“ Tinan barak ita defende ita Fundu Pretrolifeiro husi Possu Bayu Undang, hodi halo estrategia nebe di’ak no defende diversifikasaun no fontes rendimentus nian,Tinan barak ita problema ho Nasaun Vizinho Australia mos ho kompanha sira kona ba Greater Sunrice,ita hanoin katak Greater Sunrice mak iha no seluk la iha ona realidade ita hadau malu ba Greater Sunrice ida ne’e ita nia osan menus dadaun tanba ne’e mak ita buka alternativa hodi hare Possu Mina Rai Maran sira ita ita nia nasaun laran hodi reforsa ita nia fundus Petroliferu hodi ita iha k’bit nafatin hodi dezemvolve ita nia Nasaun ” Tenik PM Taur Matan Ruak.

Entretantu Seremonia ne’e realiza iha Aeroporto Internasiona Komandante em Xefe das Falintil Kay Rala Xanana Gusmao, Holbelis Covalima no hala’o Lansamentu Perfurasaun Mina Rai Maran Feto ‘Kmaus iha Tabaco, iha  area Sentral husi Suco Matai, Suco Kamenasa no Suco Debos.

Jornalista : Saturnino Soares
Editor       : Chamot Nahac