Pessoal Saude no Seguransa hein iha Pontu Entrada Atu Halo Vasinasaun Kontra Covid-19 ba Komunidade Molok tama ba Kapital Municipio Covalima

Covalima ( RCCT ) 13-10-21, Pessoal Saude no Siguransa PNTL halo Pasa revista iha kada Pontu Entrada ba Komunidade sira nebe halo Movimentu Municipio Covalima laran nune’e hodi fo Vasina Kontra Covid-19 ba Komunidade sira nebe mak seidauk Simu Vasina no sira nebe seidauk Kompleta Vasina Vase II.

Relasiona Aktividade ne’e Administrador Municipio Covalima (AMC) Francisco de Andrade iha nia K’nar fatin Afima Despaisu ne’e hatun hodi fo Autorizasaun ba Servisu Saude no Siguransa Iha Covalima Nune’e bele halo halo Vasinasaun ba Komunidade sira nebe mak seidauk Kompleta simu Vasina Covid-19 no Sira nebe seidauk Halo Vasina Fase II nebe mak halo Viazen ba mai iha Municipio Covalima Laran.

“ Ha’u mak fo Autorizasaun ba parte Saude no Seguransa sira, Povu nebe mak ulun to’os la koi simu vasinasaun no la kopera ho parte Governu,Tuir lolos ita hanesan Povu ba rai ida ne’e tenke fo apoiu ba Governo, ai moruk ba vasinasaun ida ne’e ita nia Governu sosa ho folin bo’ot atu salva nia Povu sira husi Mora Covid-19, no tuir esplikasaun husi parte saude Ai moruk AstraZaneka ne’e Expaire iha loron 31 fulan Outobru tinan ne’e, maibe ai moruk sira ne’e sei barak los, no  komunidade barak mak seidauk simu vasinasaun, tanba ne’e mak ha’u orienta ba pesoal Saude no Seguransa sira hein iha pontu entrada sira hodi hare komunidade sira nebe mak la iha kartaun Vasinasaun no lakoi simu vasinasaun husi pesoal saude sira haruka fila no la bele haruka sira tama iha Kapital Munispio ” Informa AMC Francisco de Andrade.

Administrador Covalima hatutan despaisu nebe nia fo ba pessoal Saude no Seguransa sira hodi hein komunidade sira Pontu entrada hodi halo vasinasaun ba komunidade sira nebe mak sei dauk simu vasinasaun ne’e la Viola komunidade nia direitu tanba moris iha Estadu ida tenke kumpri regras desizaun Estadu nian.

“ Destaka Pesoal Saude no seguransa sira iha Pontu Entrada hodi hein komunidade sira iha Pontu entrada hodi halo vasinasaun ba komunidade sira nebe mak seidauk simu Vasinasaun ne’e, la Viola Komunidade sira nia diretu tanba Moris iha Estadu ida tenke Kumpri estadu nia regra no desizaun, la’os tuir ita hakarak deit, Governu atu halo di’ak nia Povu sira, aleinde ida ne’e foin lalais menbro Governu sira inklui Primeiru Ministru tun direita iha Munisipio hotu hodi halo sosializaun no kampanha Vasinasaun ba komunidade sira iha baze atu halo komunidade sira simu hotu Vasinasaun ” Tenik AMC Francisco de Andrade.

Entretantu iha intervista ne’e Administrador Munisipio Covalima husu ba komunidade sira hotu iha Covalima laran tenke kopera ho Governu hodi simu vasinasaun hodi nune’e bele atu menta ema ida idak nia imunidade hodi salva an husi moras Covid-19.

Jornalista : Saturnino Soares
Editor       : Chamot Nahac