Paulo Mariano “Atu Loke Politeknik, Instituto ka Universidade iha Covalima tenki Priensa Rekizitus”

Covalima (RCCT) 16-06-2021 Cordenador Ekipa Ministerio Ensino Superior Paulo Mariano halo engkontru ho autoridade sira iha Municipio Covalima hodi sosializa kona ba Posibilidade ema Covalima nebe hakarak hari Universidade ka Instituto no mos Politeknika tenki kopera Ministerio Ensino Superior nune bele hetan legalizasaun.

Objektivu enkontru ne’e atu fahe informsaun ba Autoridade Municipio no Autoridade Suco sira karik aban bainrau Covalima oan iha interese atu Loke Akademiku no Institu balu iha Covalima karik mais ou menus sira iha ona mata dalan ruma, atu nune’e bele tulun sira no mos prepara Dukumentus ne’e no mos koperan ho Ministerio Ensino Superior loke karik hamosu rekursu ne’ebe diak no kualidade hodi dezemvovementu ba Nasaun Timor-Leste, liu-liu ba Covalima” Dehan Cordenador Ekipa Ministerio Ensino Superior Paulo Mariano.

Cordenador Ekipa Ministerio Ensino Superior mos husi ba Sidaduan Covalima sira, wainhira harii Akademiku no Institutu ou Politeknik tenki prense kriteira no rekezitus nebe iha ona atu nune’e bele hetan legalizasaun husi Governu.

” Husu Sidadaun Covalima oan sira nebe mak hakarak loke institutu ou politeknik no Akadamika balun tenke priense Kriteria ou rekizitus husi Ministeriu Ensinu Superior nune’e governu bele Legaliza sira nia aksaun superior foun iha Covalima no iha Timor laran tomak, no Kriteria hirak ne mak tenki iha fasilidade hanesan kadeira no meja no seluk seluk tan tenke kompletu” Tenik Paulo Mariano

Engkuantu partisipa ba enkontru ne’e husi Autoridade Municipio , Seguransa, Funsionario Edukasaun Municipio Covalima no mos husi Sosiedade sivil no engkontru ne’e halo’a iha Salaun Servisu Munisipal Edukasaun Covalima iha Santa Rosa Suco Debos

Jornalista : Aje Ferreira

Editor      : Chamot Nahac