Ozorio “Mausoko” Komunidade hela iha Foho seidauk Senti Ukun Rasik An”

Covalima (RCCT) 0108-21, Relasiona ho Movimentu Quadru Rezistencia E Rezistencia Apoiu Xanana (MOQURA–X ) ba iha Eleisaun prezidensial tinan 2022 no Eleisaun parlememtar tinan 2023, Secretario Zona Municipio Covalima Ozorio Soares (Mausoko) deklara husu ba Secretario Zona hotu no Secretario Nurep sira atu perpara an hodi Xanana ba iha Eleisaun.

Iha Okaziaun ne’e Mausoko mos dehan Komunidade sira nebe hela iha Foho leten seidauk senti ukun rasik ida ne’e tanba kmunidade sira seidauk Asesu diak ba Infrastruktura hanesan Eletrisidade, estrada no be mos.

Permeiru lugar husu ba secretario Zona hotu- hotu Secrtario Nurep, Selkom ho responsavel de kaixa hotu esforca an hodi perpara ba iha Eleisaun prezidensial tinan 2022 ho mos Eleisaun Parlamentar tinan 2023, maka ita hotu mai hamutuk apoiu maun Xanana atu hodi halo dezenvolviementu ba to’o iha foho leten, tanba ha’u hatene katak foho leten seidauk hetan ukun rasik an tanba electrisidade mos la iha, Estrada mos la iha, be mos la iha ha’u senti laran moras tanba ha’u mos agora idade avansadu ona ne’e mak ha’u hakarak apoui maun Xanana hodi hadi’a Nasaun ne’e ba oin” Mausoko relata wainhira Paerisipa iha Konfrensia da Imprensa nebe raliza iha sabado (31-07) iha salaun Uma Feto Covalima

Mausoko mos husu ba kuadru da rezistencia hotu atu servisu labele hein osan maibe tenki halo servisu ho voluntariomente hodi Apoio Xanana iha Eleisaun Prezidensial 2022 oin mai.

Husu ba kuadru rezistensia hotu atu servisu la bele hein osan tanba uluk komando da luta forma strutura mai iha regiaun, sub regiaun, zona, selkom no Nurep ita servisu hanesan voluntariomente. tanba uluk maun Xanana la hateten katak ita ukun an la’os tanba atu sai Administrador ka Ministru maibe uluk maun Xanana hateten deit katak mate ka moris ukun rasik an,maibe maski ukun an ona maibe liberta povo mak seidauk” Tenik Mausoko.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor     : Chamot Nahac