Orlando Kontente Ezerse Diretu ba Vota no Husu Prezendente Eleitu labele husik Povu Mukit iha Rai Ida ne’e.

Covalima (RCCT) 19-04-22, Loron Ohin hanesan loro uniku no espesial ba Povu Timor Leste hodi termina Aman ba Ba Nasaun Murak ida ne’e. tanba Eleitor Orlando Luís Mendonça da Cruz, Pupulasaun Suco Debos Hafoin Ezerse nia Direitu hodi hili Prezidente Timor Leste ba Pariode 2022-2027, Expresa sentimentu kontete Tamba exzerce ona Nia direitu hodi Hili lideransa nebe atu atu Ukun Durante tinan lima Nia laran.
 
“Hanesan sidadaun ida iha nasaun Ida ne’e Hau Senti kontenti Tamba Hau bele ezerse Ha’u Nia direitu hodi hili lideransa atu ukun Rai Ida ne’e durante tinan lima Nia laran tamba ne’e hau Senti kontenti tebes tanba Ha’u fo ona votus ba Ha’u Nia kandidatura ne’ebe Ha’u hakarak” Orlando Espresa iha fatin Votasaun Iha Eskola Katolika Ave Maria Suai, iha Suco Debos, Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima.
 
Orlando husu ba kandidatura Na’in rua wainhira ida ne’ebe eleitu sai Presidente da Republika atu tau matan didi’ak ba povu no labele kaer ukun hare deit kor ba partidu no grupo atu nune’e povu Labele ki’ak no Mukit lha Ita Nia rain rasik.
 
” Ha’u husu ba kadidatu na’in rua se bele ida ne’ebe eleitu ba Prezidente da Republika atu hare didi’ak no tau matan ba povu atu nune’e Labele akontese tán krize, hodi hare Liu ba povu Nia Moris no vida interese Liu Mak bem comum Labele hare Liu ba partidaria ka grupu atu nune’e povu Labele infreta tan ki’ak no mukit iha Ita Nia rain rasik” Orlando Rekomenda.
 
Tuir Inrformasaun ne’ebe RCCT Asesu, Sentru Votasaun iha eskola primária katolika Ave Maria Suai hahu Loke iha oras Tuku 7:00 dader no tuir orariu ne’ebe iha maka tempo eleisaun sei remata ka Taka iha Tulu 15:00 hodi bele hahu kontazen de Votu.
 
Reportagen : Jhana cardoso
Editor           : Chamot Nahac