Numeru Kazu Positivu Sa’e iha Prizaun Suai, Augusto Preokupa ho Fatin Izolamentu ba Dadur sira

Covalima (RCCT) 18-05-21,Diretor Interino Prizaun Suai Augusto Humberto dos Reis esplika número kazu positivu Covid-19 sa’e maka’as iha Prizaun Suai, maibe nia parte preokupa ho fatin Izolamento, tanba Guarda Prizaun na’in 10 ho Prijioneiros na’in 42 maka Positivu ba Covid 19.

Agora dadauk kazu Positivu ne’e sa’e maka’as iha Prizaun Suai, rejultado hanesan Doutor sira esplika katak, Guarda deit na’in 10 maka Positivu ona, inklui Prijioneiros na’in 42, tanba ne’e ami nia prokupasaun maka oinsa bele prepara fatin izolamentu, maibe ami halo ona alternativu ida hodi prepara bloku rua, atu bele isola sira nebe maka positivu depois ba sira nebe maka negativu ne’e ema atus ida, nebe ida ne’e difisil los atu halo espasu ba sira, maibe ami sei buka meios oinsa bele assegura sira ”

Augusto hatutan, Prizaun Suai sei halo koordensaun ho parte Saúde, tanba Saúde maka bele fo medidas konaba asaun saida maka bele halo hodi prevene sira seluk, nune’e labele aumenta kazu Positivu Covid 19 iha Prizaun Suai.

Ami so halo liña kordenasaun ho Saúde, tamba sira maka hatene liu konaba, asaun saida maka ita bele halo, atu nune’e numero positive ne’e labele sae tan ona ” Dehan Augusto iha Prizaun Suai.

Ho nune’e Vise Cordenador ba Pilar Prevensaun no Mitigasaun Surto Covid 19 iha Municipio Covalima Jose Moniz informa, tuir lolos ema nebe maka positivu tenke lori ba Izolamento nebe maka preparadu, maibe Prijioneiros ne’e Positivu iha Prizaun Suai labele lori ba izolamento tanba servisu Ministérial la autoriza lori sai prijioneiros sira ba fatin Izolamento.

iha Prizaun ne’e positivu ne’e aumenta bebeik, tuir lolos ema nebe maka positivu ita lori ba fatin izolamento nebe adekuado liu, maibe ida ne’e hanesan Prijioneiros entaun difikuldade ba maluk Guarda sira atu husik Prijioneiros sira atu lori ba Izolamentu nebe maka iha, maibe ami esplika ona ba sira atu halo nafatin halo prevensaun atu nune’e labele aumenta tan número positivo ” Dehan Jose Moniz.

Entertanto total Guarda Prizaun Suai hamutuk 40, husi total ne’e na’in 10 maka Positivu ba Covid-19, no Prijioneiros iha Prizaun ne’e hamutuk 101 husi total ne’e detekta na’in 42 maka Positivo ba Covid 19, no restu husi total ne’e sidauk fo sai hotu rezultado.

Jornalísta : Tynho Gusmão

Edítor : Chamot Nahac