Numeru Estudante la tama kriteria Edukasaun Taka Provizoria EBF Tudulpo

Covalima (RCCT) 17-05-21 Relasiona ho imformasaun nebe hato’o husi komunidade sira iha Tudulpo, katak husi Edukasaun taka permanente Eskola Bazika Filial (EBF) Tudulpo, maibe waihira Jornalísta RCCT konfirma ho Diretor Edukasaun Municipio Covalima, Diretor Edmundu Ferreira afirma informasaun nebe hirak ne’e lalos, tanba EBF Tudelpo la’os taka permanente maibe suspende atividades Aprendizazen provisoriamente tanba número Estudante la tama kriteira.

Informasaun lolos mak ne’e, Eskola EBF Tudulpo ita la taka, ita suspende deit actividades tanba numeru estudante iha eskola ne’e, iha eskola neba ne’e ita nia livro, meja no kadeira, sei nafatin iha neba, sala de aula sira ita save didi’ak, ita suspende actividades provisoriamente, ho rajaun tanba husi klasse I to’o VI labarik sira la prense kriteira ” dehan Diretor Edukasaun Munisipio ne’e klarifika.

Edmundu realsa suspende aktividades eskolar provisoriament ne’e la’os desizaun husi Edukasaun Municipio maibe, Diretora Nasional Ensino Básiku nia desizaun bainhira hala’o nia vijitasaun ba iha Eskola refere.

Desizaun ida ne’e la’os husi Edukasaun Municipio maka foti, ida ne’e ita nia Diretora Nasional Ensino Básiku maka foti bainhira nia vijita ba iha Eskola ida ne’e, nebe ida ne’e la’os desizaun ami husi Municipio maka foti ” Diretor Edmundo haktuir.

Maibe Diretur Edmundu dehan material hanesan Livro, kadeira no meza, nomos sasan seluk sei nafatin iha tau EBF Tuldepo Maske eskola ne’e ninia aktividade Suspende provisoriamente, tanba iha futuru sei wainhira iha ona numeru nebe sufiente tuir kriteira mak nafatin kontinua ho aktividades iha Eskolar iha EBF Tudelpo.

Agora maka ita suspende atividades ida Eskola ne’e tanba númeru Estudante ne’e la tama kriteira, maibe ba futuru actividades iha eskola ne’e sei la’o normal se karik número estudante hirak ne’e tama ona kriteira ” Diretor dehan.

Entertanto kriteira lolos katak, Eskola EBF sira, husi klasse I to’o VI, kada turma tenke prense número Estudante hamutuk 15.

Jornalísta : Tynho Gusmão

Edítor : Chamot Nahac