MSSI liu husi Sentru Solidaridade Sosial Covalima hahu Halo Rejistrasaun ba Motorista Sira

Covalima (RCCT) 19-05-21, Sentru de Solidaridade Municipio Covalima hahu regista motorista sira iha Municipio Covalima iha loron ohin19-25 de Maio 2021 atu hodi hatene Motorista nain hira mak atu hetan hetan Subsidio husi Govenrnu ba Ambito Serka Sanitaria (SS)

Ohin hahu ona registrasaun ba iha Motorista sira no to ohin loron seidauk bele hatene ema hira maka mai registu nebe ba oin maka ita foin maka bele hatene ema hira maka mai registu no iha fulan hirak liu ba ita registu ona maibe to agora sei iha hela prosesu Nasional nebe ita iha ne’e hein deit bainhira los maka hetan aprovasaun no registrasaun ne hahu loron ohin 19 – 25 de maio sei remata”Diretur Solidaridae Social Agapito Azis.

Iha prosesu registrasaun ne’e mos Ministerio Salidaridade Social no Inkluzaun (MSSI) liu husi Sentru Salidaridade Municipio Covalima perpara mos formulario ida hanaran adejaun fakultativu ba komapanha sira nomos trabailador sira.

Ami perpara formulario adejaun fakultativu ba kompanha sira nomos trabailador sira atu nune’e sira mos bele mai registu, no mos atu mai registu tenki kompleta sira nia dokumentus hanesan kartaun eleitoral, Billetein Identidade,Sertidauan do Nasimentu, konta bankaria nomos dokumentus sira seluk” Tenik Agapito

Directur Agapito mos informa kona ba lista idojus agora dadaun ne’e iha ona Municipio maibe seidauk hatene lolos bainhira maka halo pagamentu.

Ko’alia kona ba idojus agora dadaun ne’e lista iha ona Municipio maibe ita seidauk hetan autorizasaun kona ba bainhira maka atu halo pagamentu no ita hotu hatene katak agora dadaun ne’e ita iha Estadu Emergenjia nia laran nebe karik hetan ona autorizasaun husi Nasional ita mos sei kordena ho Administrador Municipio kona ba oinsa atu halo pagamentu tanba ita iha ambito Pandemia Covid -19 nia laran” Agapito Esplika

Observasaun RCCT iha terenu nota dadaun ne’e Motorista sira nafatin ba halo registrasun iha edifisio Sentru Solidaridade Sosial Municipio Covalima nomos balun sei trata hela sira nia dokumentus atu nune’e hodi mai halo registrasaun.

Jornalista  :Lito de Jesus

Editor       :Chamot Nahac