MS Sei Halo Vasina Covid-19 Ba Komunidade Sira Hodi Selebra Loron Nasional Saude Iha Municipio Covalima

Covalima (RCCT) 21-07-21.relasiona ho selebrasaun loron Nasional Saude ba Dala lima iha Municipio Covalima ekipa husi Saude Nasional hamutuk ho ekipa Saude Municipal Sei halo Vasinasaun Ba komunidade sira.

Diretora Jeral Saude Nasional Odete Viegas da Silva iha nia dikursu hateten Selebrasaun loron Nasional Saude nian iha Municipio Covalima tanba hetan orientasaun hosi primeiru Ministru nune bele reforca Vasinasaun Covid-19 iha Municipio

Komemora loron Saude Nasional iha Covalima hetan orientasaun hosi primeiru ministru katak ita agora tenki reforca Vasinasaun iha nivel Municipio tanba ida ne’e mak loron selebrasaun saude nasional nebe halao iha Municipio Covalima” Katak Diretora Odete iha Kampo Ladi Quarta Feira ohin.

Diretora Odete mos Salienta Atu hasa’e Kuantidade Kobertura vasinasaun iha Municipio sira nebe durante ne’e ninia kunatidade vasina bazeia ba pedido maibe iha Covalima sei trata nebe ho numeru vasina mak barak liu ema nebe atu sima vasinasaun ne’e.

Atu nune ita bele hasae kobertura iha Municipio Ida ne’e no iha Municipio sira seluk halo ona vasina maibe kuantidade Vasina tuir pedidu ida nebe mak sira haruka mai maibe Municipio Covalima ita trata oin seluk ho kuantidade vasina ida nebe mak sa’e liu ho ninia kuantidade hanesan vinti mill dossis tuir tarjetu ba komuinidade atu simu vasina ba 20% ka 28% mais korenta mill no agora dadaun ne’e foin mak atinji doisce mill deit ne signifika katak Municipio Covalima tenki atinji bo’ot liu ida ne’e no pelemenus tenki atinji to vinti milital e bele mos liu ida ne’e.” Tenik Dotora Odete Viagas

Odete Fundamenta Covid-19 Varienta Delta tama ona Kupang-Indonesia no Covalima hanesan municipio nebe Fronteira ho Indonesia tanba tenki fo atensaun makas atu Variante Delta labele tama mai Timor Leste.

Tanba Municipio Covalima besik liu lina fronteira, Agora dadaun ne’e moras Variante Delta tama ona iha nasaun Indonesia-Kupang ne’e mak husu ba ita hotu atu fo atensaun masimu ba moras ida ne’e no husu ba lideransa hotu oinsa atu mobiliza komunidade hotu hodi simu Vasinasaun Covid-19 atu nune’e bele preveneita hotu nia saude hosi moras foun ida ne’e” Diretora Jeral Saude Odete Viegas da SilvaRelata.

Iha biban hanesan Administrador postu Suai Laurentinho de Yesus hateten atu komemora loron Saude Nasional iha Municipio Covalima autoridade local sei organiza komunidade sira atu hola parte iha vasinasaun Covid-19 nebe mak perpara ona hosi Ministerio Saude.

Tuir orientasaun Hosi Saude katak Atu komemora Loron Saude Nasional ami hanesan autoridade iha Municipio ka postu ida ne’e sei orienta ba Xefe do Suco sira atu fo hatene ba komunidade sira atu hola parte hodi halo vasinasaun iha postu saude ida-idak no atu nune’e bele atinji metas nebe mak iha tuir konsensia ema ida-idak nian no ami laos katak atu obriga tanba agora dadun mos ita hotu hatene katak moras foun Variente Delta tuir informasaun hosi Ministra katak mosu ona iha Indonesia- NTT(kupang)”Katak Administador Postu Suai Laurentinho de Yesus.

Laurentinho de Yesus hatutan oprtunidade di’ak ho prejensa Ministra Saude mai iha Covalima Atu nune’e komunidade sira bele rona direita kona ba Vasinasaun Covid-19.

ho perzensa hosi Ministra Saude mai iha Municipio Covalima ida Ne’e hanesan oportunidade diak ida ba komunidade sira atu mai rona rasik konaba efektivu ida nebe diak ho ladiak konaba Vasinasaun Astrazeca atu nune bele halakon sira nia trauma ka sira nia tauk tanba vasinasaun ne’e importante ba ita nia saude tanba estadu la hakarak nia povu atu mate no ami nudar autiridade local ami la obriga komunidade sira atu halo vasinasaun maibe nudar autoridade ami orienta nafatin atu hola parte iha vasinasaun ne’e” Tenik Adminitrador postu Suai Laurentinho de Yesus.

Entretantu lia hirak ne’e hato’o iha kampo ladi Suai banhira partisiapa iha atividades marca Saudavel nebe maka realiza hosi ministerio saude hodi komemora loron Saude Nasional Ba dala lima iha municipio Covalima.

Jornalista : Lito de Jesus

Editor      : Chamot Nahac