MS Odete “ Komora Loron Saude Mundial Maibe Nafatin Kumpri Protokolu provensaun Covid-19

Covalima (RCCT) 21-07-21. Relasiona ho komemorasaun loron Saude Nasional Ba dala 5 ekipa Saude Nasional hamutuk ho Saude Municipal no Servisu Sektorais sira hotu hala’o Marca Saudavel iha Municipio Covalima .

Ministra Saude Odete Maria Freitas Informa aktividade animasaun balu mak Kansela tanba konsodera halibur ema barak liu.

Atividade Marca Saudavel hanesan atividade ida nebe maka hahu kedas iha 19 fulan ida ne’e no atividade balun mak ami kansela hanesan dada tali,sae bua ho halai karon tanba halibur ema barak. No tuir planu aban sei hahu hodi komemora loron nasional Saude nian ba dala lima no atividaes ba aban nia ita sei kontinua “ Ministra Saude Nasional Odete Maria Freitas belo kasu lia.

Ministra Saude Nasional Odete Maria Freitas Belo mos informa iha Atividades ne’e limita ona ema nia direitu no iha inisio Governu Implementa Estado Emerjensia to agora, maibe iha Komorasaun ne’e sei nafatin kumpri protokolu prvensaun covid-19 nebe fo sain husi OMS.

iha Estadu Emerjensia ita limita nafatin ema nia direitu balun no iha tempo balun iha inisio ita hare katak ita seidauk iha prevensaun ida nebe mak di’ak hanesan ita hare deit ba iha prevensaun uja maskra, fasi liman, distansia sosial halo aguamerasaun ita prevene buat sira ne hotu maibe ho tempo nebe mak la’o ho tinan hirak nia laran ona ita sei mantein nafatin ita nia protokolu nebe mak iha ita nafatin la’o tuir medida nebe mak iha tanba ita la’os deit atu atu hare ba iha covid- 19 maibe ita mos atu hare ba iha serbisu sira seluk” Tenik Ministra Saude

Entretantu lia hirak ne’e hato’o iha kampo ladi Suai- Covalima hafoin hotu halao marca Saudavel no halao desportivu jogu amizade Entre Saude Nasional ho Saude Municipal iha Postu suai Municipio Covalima.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor : Chamot Nahac