MS Fahe Muskateru Ba Komunidade Sira iha Suco Dato Tolu

Covalima ( RCCT ) 07-12-21, Ministerio da Saude (MS) liu husi programa Nasional Malaria servisu hamutuk ho Saude Municipal no Postu fahe Muskateiru ba Komunidade sira iha Suco Dato Tolu Postu Administrativu(PA) Fohorem Municipio Covalima.

Ofisial ba Programa Malaria Nasional, Juliana do Rozario hateten, Ministeriu da Saude liu husi Programa Malaria Nasional kolabora hamutuk ho Servisu Saude Municipal no Sentru Saude hodi fahe Muskateiru ba Komunidade sira Iha Dato Tolu.

Ministerio da Saude Hanesan Ministerio Implementador, liu liu iha programa Malaria Nasional kolabora hamutuk ho Saude Municipio Covalima no Centru Saude Fohorem nian, ami nia hakarak mak komunidade sira tenke uja Muskateiru ho didi’ak, kalan antes toba tenke uja Muskateiru, depois komunidade sira labele fali Muskateiru hodi ba kesi lutu no kaer boek iha mota laran tamba Ministerio Saude la Autoriza komunidade sira uja Muskateiru hodi ba kesi lutu no kaer boek ” Informa ofisial programa malaria Nasional Juliana do Rozario.

Ofisial Programa Malaria ne’e haklean antes fahe Muskateiru ba Komunidade sira Iha Dato Tolu, ekipa Saude kopera ho lideransa Suco sira halo uluk levantamentu dadus komunidade nian.

fahe Muskateiru ba Komunidade sira Iha Dato Tolu ne’e ho objetivu atu halo prevensaun malaria husi komunidade iha Timor Leste, mesmuke iha Covalima liu liu iha Postu Administrativu Fohorem la iha ona kazu maibe ita nafatin halo prevensaun liu husi uja Muskateiru ” Tenik Ofisial Programa Malaria Nasional Juliana do Rozario.

Iha fatin Hanesan Komunidade Suco Dato Tolu Bazilio Soares, kontente ho apoiu nebe MS fo tanba bele prevene sira husi moras nebe impaktu husi susuk.

Ami sente kontente tebes tamba Ministerio Saude bele ajuda ona ami fo Muskateiru, durante ne’e ami nia oan sira kalan la toba tamba susuk barak tebes no tata ami nia oan sira halo isin manas bebeik ” dehan Bazilio Soares

Entertantu relasiona ho atividade fahe Muskateiru ba Komunidade sira iha Suco Dato Tolu ne’e ofisial programa Malaria Nasional Juliana do Rozario husu ba komunidade sira atu uja Muskateiru iha tempo kalan no labele estraga Musketeiru hodi utiliza ba kesi lutu no Kaer boek iha Mota Laran.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac