MPRM Inagura Semitériu nebe afeta ba Progressu Dezenvolvimentu Iha Suco Labarai

Covalima (RCCT) 23-09-21, Ministru Petróleu do Rekursu e Minerais (MPRM) hamutuk ho nia komitiva no Ekipa Instituisaun tutela sira, inklui Kompañia Timor Gap hamutuk ho Autoridade Postu inklui komunidade sira iha Suco Labarai Inagura Semitériu atus tolu sanulu (310) nebe hetan afetadu husi progressu Dezenvolvimentu Aeroportu Kay Rala Xanana Gusmão.

MPRM Victor da Conceição Soares Iha nia diskursu apresia ba Komunidade sira, Tanba Komunidade iha suku refere iha Unidade no Konsiensia hodi oferese fatin hodi halo Semitériu ne’e to’o remata.

” Ha’u orgullu ho Komunidade Suco Labarai Tanba ne’e ha’u apresia tebes ba komunidade Suai tanba iha intrese duni atu halo Dezemvolvimentu iha Munisipiu ida ne’e, Ita hare hanesan Aeroportu no Auto Estrada,Se momentu ne’e Komunidaade lakoi karik, Suai la nabilan hanesan ohin loron, tanba ne’e mak hau Apresia tebes ba komunidade no Kompañia ne’ebe mak halo obra ne’e, Tanba ohin ita inagura Semitériu, no ita Konsidera ita prepra Matebian sira nia uma ho fatin ne’ebe mak diknu no seguru ona, Se ita la halo hanesan ne’e sira sei Beur ita hasoru buat oioin, maibe ita prepra fatin no respeita sira, maka sei la halo ita terus,” Hateten Ministériu Petróleu Victor Da Conceição Soares iha Semiteriu.

Iha fatin ne’e Diretur Kompañia Jóia Kamanasa Cont.Lda Carlos de Araújo Modeizos Informa total orsamentu ba Konstrusaun ne’e hamutuk $.95.170,06 no Konstrusaun ba Semitériu ne’e hahu iha Loron 13 Fulan julho 2020 remata no remata iha Fulan Abril tinan ne’e (202).

” Konstrusaun ne’e hahu husi loron 3 fulan Julhu 2020 remata iha fulan abril 2021, depois iha ne’e rate hamutuk atus tolu sanulu (310), ne’ebe Ohin Sr.Ministru mai halo Inagurasaun semiteriu, No total Orsamentu ba Rate ne’e ami gastus Rihun $.95.170.6,” Diretur Kompañia Carlos De Araújo Iha Semiteriu.Kinta (23/09)

Entertantu iha Serimonia Inagurasaun ba Semitériu ne’e hetan Bensaun husi Padre Vigario Ave Maria Suai Juvito Mendonça, nebe partisipa husi Ministru Petroleo Rekursu Minerais ho nia Komitiva, Autoridade Postu no Segundu Komandante PNTL Covalima no Partisipa Maximu husi Komunidade iha Suku Labarai.

Jornalísta : Tynho Gusmão

Editor        : Chamot Nahac