MJ Esforsu-Sosa Kareta Celluler Tolu hodi apoio  servisu iha Prizaun 

Covalima (RCCT) 08-09-21 Tersa-Feira horiseik (07/09) bainhira halo serimonia abertura formasaun profesionalidade ba Guarda Prizaun sira iha Munisipiu Covalima, Diretor Prijaun Munisipiu Covalima Julio Dias Ximenes rekomenda katak dadaun ne’e Prijaun Suai preokupa ba Transporte.

Relasiona ho preokupasau ne’e Ministru Justica Manuel Carceres da Costa hateten, dadaun ne’e Ministériu da Justisa(MJ) esforsu atu sosa kareta Celluler Tolu (3) ba Prizaun sira, atu nune’e Ekipa bele halo atendimentu diak ba Prijioneirus sira (Dadur).

” Konaba preokupasaun ne’e Ministériu da Justica agora ne’e esforsu hela atu sosa kareta tolu ba Prijaun sira, nebe tinan ne’e ami esforsu tenke sosa kareta Celluler ida, depois ami mos halo ona proposta ba tinan oin nian atu Sosa tan kareta Celluler rua hamutuk tolu, atu nune’e Prijaun sira bele book an diak ona “ Governante ne’e dehan iha Prizaun Suai (07/09).

Entertantu Ministru Justica mos rekonhese, kareta Celluler nebe dadaun ne’e Prijaun sira utiliza, kareta Celluler hirak ne’e desde iha oitavu Governu ninian, tamba ne’e nia promesa sei esforsu hodi sosa Kareta Celluler foun hamutuk Tolu ba Prijaun Sira.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor        : Chamot Nahac