Mensajen Komandante PNTL ba Povu Covalima, Labele Hamosu Konflitu Durante Komemora 20 de Maiu ba Dala XX

Letratu: Komandante PNTL Covalima, Super Intendente Polisia Basilio de Jesus/Foto RCCT-Chamot Nahac

Covalima (RCCT) 14-05-22– Komandante Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) iha Munisipiu Covalima, Husu ba Populasaun hotu atu Kria Paz no hadok Konflitu entre grupu Juventude no komunidade sira iha Eventu Komemorasaun loron Restaurasaun Independensia Timor Leste ba Dala XX (20-Maiu_2022).

Tan ne’e Komandante Polisia Munisipiu Covalima Super Intendente Polisia Basilio de Jesus hato’o nia mensajen ba Povu Covalima atu labele kria konflitu maibe tenki kria paz hodi anima an iha festa Demokrasia Komemorasaun 20 de Maiu ba dala XX ne’e.

Ha’u nia Mesajen ba ema hotu hotu, katuas ferik, Joven sira hotu hotu iha Covalima, eventu ida ne’e Selebra husi ita nia autoridade lokal sira, maibe husu ema hotu hotu nia Kontribuisaun, ema hotu hotu nia apoiu, karik ita mai iha ita nia feira ida ne’e, ema hotu hotu, liu liu juven sira hotu, atu labele kria konflitu entre ita ho ita, Grupu ho grupu, Suku ba Suku to’o Postu ba Postu, ita hotu tenki kria paz tanba atu anima joven, atu anima ema hotu hotu, transparante iha kampo ne’ebé tenki hakmatek Komandante PNTL Covalima, Super Intendente Polisia Basilio de Jesus Tatoli lia husi RCCT.

Alende Tatoli mensajen, Super Intendente Polisia Basilio de Jesus mos halore konaba atividade hotu iha Komemorasaun 20 de Maiu ba Dala XX ne’e iha kontrullu Komisaun Organizadora ninian no Komando Polisia Covalima orienta ona Membru Sira atu fo Siguransa hahu husi tuku 7 loro kraik to’o Kalan Hale’u oras tuku 12.

Kuaze Atividade hotu hotu, ne’e dentru de kontrollu Prezidenti Komisaun ninian,Agora parte Komando Munisipiu, ha’u Orienta ona ekipa hotu hotu atu fo siguransa hahu husi oras tuku 7 loro k’raik to’o kalan tuku 12 ba leten.” Katak Komandante Polisia Covalima, Super Intendente Polisia Basilio de Jesus ba RCCT, Sexta Feira (13/05) Loro Kraik iha resintu RCCT.

Enkuantu Feira no Bazar Kalan ba Komemorasaun 20 Maiu 2022 ne’e halo ona abertura iha loron Kinta Feira (12/05) ne’ebé realiza durante loron walu iha Kampu Futebool Ladi.

Kobertura : RCCT

Editor : Chamot Nahac