MEJD Hatur Fatuk Dahuluk EBF Laen Tolu – APA Suai Preokupa Estudante Asesu Estrada no Naroman

Covalima (RCCT) 05-02-22, Remata tia Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia, hatur fatuk dahuluk ba konstrusaun Eskola Baziku Filial (EBF) Laen Tolu iha Suco Suai loro Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima ne’ebé lokaliza iha Aldeia loro, Bairo Laen Tolu, Sukabi Mesak ho we-bot.

Sexta Feira horsehik (04/02) Administrador Postu Administrativu (APA) Suai hato’o nia preokupasaun konaba fasilidade aprendijazen ne’ebé estudante sira sei uja no mos problema dezemvovimentu infrastrutura ne’ebé Populasaun Sira iha Laen Tolu Infrenta durante ne’e.

Perkupasaun bo’ot husi Bairo Sukabi Mesak, Laen Tolu ho We-bot konaba fasilidade aprendijazen eskola ninian ne’ebé mak ohin loron ita bele realiza hodi halo primeiru pedra iha fatin ida ne’e, tanba durante ne’e difikulta ba sira nia oan atu asesu eskola, no iha sorin seluk mos problema ida ne’ebé maka sensial no prinsipal ba sira mak hanesan konaba estrada no eletrisidade tanba durante ne’e sira hotu hotu seidauk asesu ba Estrada ida ne’ebé mak di’ak no seidauk hetan naroman ba sira hotu iha fatin ida ne’e” katak APA Suai Muzinho di Rego

Lideransa Postu Suai ne’e hatutan Postu Suai lokaliza iha kapitál Munisipiu Covalima maibé ninia area balun maka iha area remotas ne’ebé seidauk Asesu ba Eletrisidade, Asesu ba Eskola ne’ebé sei menus ho Fasilidade sira.

Postu Suai mesmu, Postu ida ne’ebé maka iha Kapital maibe ninia area balun maka iha area remotas hanesan dadaun iha Laen Tolu nomos iha Suco Beco iha aldeia lima maka seidauk asesu ba Estrada no eletrisidade nomos iha eskola balun sei menus fasilidade eskola nian no fatin balu maka sei grave liu, hanesan iha EBC Tobur ne’ebé anin sobu ona” Luzino do Rego

Jornalista :Lito de Jesus

Edotor : Chamot Nahac