Mausoko “Veteranu atu hari Jardim ba Erroi Sira-Administrador Covalima Labele Fo Rai Halik ba Atauro Express”

Letratu: Prezidente Konsellu Kombatente Libertasaun Nasional (CCLN-Sigla Portuguesa) Munisípiu Covalima, Osório Soares “Mausoko”

Covalima(RCCT)27-01-23—Prezidente Konsellu Kombatente Libertasaun Nasional (CCLN-Sigla Portuguesa) Munisípiu Covalima, Osório Soares “Mausoko” husu Administrador Munisipiu Covalima labele fo rai Halik ba Kompaña Atauro Express hodi investe iha ne’eba tanba rai Halik ne’e rai istoria.

Mausoko haktuir Veteranu Covalima sei hari jardim ba eroi iha halik, nia mos dehan iha tempu luta ba liertasaun nasional populasaun husi munisipiu lima mak konsentra iha halik no balu mate iha ne’eba tanba hakarak ukun rasik an, tan ne’e veteranu covalima sei hari jardim dos eroi iha halik.

Administrador labele tau kompaña iha ne’eba, rai Halik ne’e nia istoria bo’ot, uluk ha’u nudar primeiru komandante Brigada Soke sektor fronteira Sul ha’u hatene populasaun husi Munisipiu Ermera, Bobonaro, Ainaro Manufahi no Covalima rasik, Munisipiu 5 ne’e nia ema konsentra, mate hotu iha ne’eba, tanba ne’e ha’u hato’o deit ba nai administrador Munisipiu Covalima labele hanoin atu fo rai ne’eba ne’e ba kompaña hodi halo serbisu, maibe rai refere atu hari jardim dos eroi, ne’e duni ha’u nia alin Francisco de Andrade hatene maka ne’e ka la hatene maka ne’e tanba ha’u nia alin sira ne’e la halai ba ai laran ne’ebé sira lahatene konaba istoria rai Halik nian” deklara Prezidente CCLN Munisípiu Covalima, Osório Soares “Mausoko” ba jornalista sira iha nia kna’ar fatinTabako Loot,Sesta (27/01).

Nia dehan kuandu administrador fo lisensa kompaña hodi hala’o servisu iha ne’eba populasaun sei hamrik, veteranus tomak sei hamrik hotu hodi sobu rede ne’ebé mak kompana halo ona.

“Kompaña agora bele dada rede ba rai hektare 100 ne’e, maibe hakarak hatete rede kompaña hari ne’e la’os tembok Berlin, sobu labele, maibe kuandu veteranus lian sai ona lori polisia ho makina bo’ot tun ba dudu sai hotu, ne’e ha’u hatete kedas nudar prezidente CCLN munisipiu Covalima ha’u nia lian tun ba veteranus hotu hamrik hodi hasai tiha kawat sira ne’ebé oras kompaña Atauro Express halo dadauk” Mausoko dehan.

Tanba ne’e Mausoko hatete veteranus sei hamrik halo asaun pasifika, maske nune’e nia mos sujere ba Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) se bele karik fo mos atensaun ba Administrador Munisípiu Covalima atu hapara aktividade ne’ebé empreza Atauro expre halo iha halik, tanba nudar veteranus lakohi kuandu sai ona Administrador buat hotu kompetensia iha nia deit.

Mausoko dehan durante ne’e CCLN Munisípiu Covalima seidauk iha informasaun konaba kompaña hala’o atividade iha rai Halik, maibe kuandu hala’o ona atividade ida karik lia na’in no populasaun sira iha Suku Beko fo ona informasaun, tanba iha rai Beko veteranus mos iha.

Mausoko reafirma vetarnus la aseita kompaña atu hari uma mutin ka uma andar ne’eba tanba iha futuru atu hari jardim ba eroi sira, tan ne’e maske empreza Atauro Exprese dada ona rede hale’u maibe veteranu sira sei hamotuk ho povu sira sobu fali rede ne’e.

Antes ne’e iha tinan 2021 Fulan Novembru, loron 15, Komunidade sira iha Suku Tashilin Postu Administrativu Zumalai no Suku Beco Postu Administrativu Suai, hato’o ona sira nia preokupasaun liu husi Konfrensia Imprensa katak sira preokupa ho Kompaña Atauro Expres ne’ebé atu okupa Rai Komunidade Suku Tashilin no Beko nian iha Aldeia Halik Suco Beku Postu Administrativu Suai Munisipiu Covalima Kuaze Kertare Atus ida.

Notisia Relevante : https://www.rcct.tl/komunidade-suco-tashilin-beco-preokupa-ho-kompana-atauro-expres-nebe-okupa-rai-iha-halik/

Maibe Administrador Munisipiu Covalima (AMC) Konsidera, Rai iha Aldeia Halik Partense ba Rai Estado tanba ne’e AMC fo Lisensa Rai ne’e ba Investor Sira Bazeia ba Karta husi Terras no Proriedade Nasional no Munisipiu.

Notisia relavante :https://www.rcct.tl/amc-investor-uja-rai-iha-halik-bazeia-ba-karta-husi-terras-no-propriedadede/

Iha loron 20 fulan Janeiru 2023 foin lalais ne’e, Komunidade Suku Thasilin no Lia Na’in Suku Beko kontinua lamenta emprezariu Atauru Expres uja rai Hektare 100 iha Halik hodi halo investimentu.

Maibe Administador Munisipiu Covalima Francisco de Andrade nafatin reijeta ho deklarasaun ne’e tanba emprezariu Atauro Express halo prosesu to’o hetan lisensa ba uja rai halik ne’e iha Nasional, no mos Hanesan Administrador laiha Poder atu intrega rai ba Empreza Atauro Express, katak Administrador Covalima, Franscisco de Adrade ba Jornalista sira iha resinto Administrasaun Munisipal 20/01/23.

Notisia Relvante :https://www.rcct.tl/administrador-covalima-rejeita-paulo-lansa-kritika-entrega-rai-halik-ba-kompana-atauru-express/

Jornalista : JS

Editor    : Chamot Nahac