Mau Soko husu ba SasinTragedia Pelet 1984 atu fo informasaun nebe mak los ba CMCLN

Covalima (RCCT) 25-06-21, Conselho Municipal Combatentes Libertasaun Nasional (CMCLN) Kinta Feira horseik (24-06) halo levantamentu dadus ba Martires no Vitima sira nebe hetan Turturasaun husi Militar Indonesia (Yonif 412) nebe halakon vida ema na’in 35 no halo violasaun seksual hasoru maluk feto sira iha Pelet, Suco Lour Posto Administrativu Zumalai iha tinan 1984 liu ba.

Iha seremonia ne’e Sekretario Conselho Municipal Combatentes Libertasaun Nasional Ojorio Soares Mau Soko husu ba sasin sira nebe mak sei moris fo informasaun nebe mak los kona ba relasiona akontesementu ka Tragedia ne’e ba Comisaun Veteranus sira ne’e halo levantamentu dadus ba akontesimentu ida ne’e.

Ha’u husu sasin sira tenke fo informasaun nebe mak los ba Conselho Veteranus sira ida ne’e ita la’os atu ke’e malu, maibe ita atu fo sasin mak lolos nune’e hodi hakerek historia iha livru hadi tau iha Museum Nasional para ema estrangeiru mai karik hodi hatene ema nain hira mak mate iha Tragedia ne’e, ho dadus hirak ne’e mak ita bele tau monument iha fatin Tragedia ne’e ” Dehan Sekretario CMCLN Ojorio Soares Mau Soko.

Mausoko dehan sei esforsu an hodi halibur dadus kona ba Masakre sira hanesan Nikir Postu Administarativu Tilomar no Suco Lactos iha Posto Administrativu Fohorem, eleide ne’e sei identifika fatin ka abrigu tuan falintil sira nian iha Municipio Covalima.

Ida ne’e hotu Ami sei esforsu tomak ba iha Posto Administativu Tilomar hanesan iha Nikir, Rai hun, ho mos iha Suco Lactos,ema na’in 14 mak mate iha tinan 1999, depois konselu sei esforsu an tomak atu identifika abrigu uluk iha seksaun sira ne’e, ema mate nain hira, no kilat Maujer hira, Jetres hira, FDP hira, Stayer hira no Comandante Seksaun naran saida no Segundu Comandante naran saida, buat sira ne’e mak agora Conselho Municipal Combatentes Libertasaun Nasional atu identifika ” Tenik Sekretario CMCLN Ojorio Soares Mausoko.

Tuir Sekretario Conselho Municipal Combatentes Libertsaun Nasional Ojorio Soares Mau Soko hateten verifikasaun dadus ba veteranus sira iha Municpio Covalima halo ona iha Posto Fatumea no Fatulik remata ona no agora seidauk bele halo kontinuasaun ba verifikasaun dadus Veteranus ne’e tanba sei infrenta ho situasaun pandemia Covid-19 iha Timor Leste.

Josnalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac