Marcelino Moniz-Komunidade labele sunu rai no tesi Ai – arbiru iha tempu bai loro

Covalima ( RCCT ) 31-08-21, Servisu Meio Ambiente Munisipal liu husi Diresaun Nasional da Controlo Polusaun ( DNCP ) iha Munisipio Covalima husu ba komunidade sira labele sunu rai no tesi ai arbiru iha tempu bai loro tamba fo impaktu ba mudansa klimatika.

Tan ne’e Tecnico DNCP Munisipiu Covalima Marcelino Moniz husu ba komunidade sira atu labele sunu rai no tesi ai arbiru iha tempu bai loro nune’e labele hamosu mudansa klimatika no labele fo impaktu ba ema seluk nia moris.

Ha’u fo hanoin ba komunidade sira iha Munisipio Covalima atu la bele sunu rai no tesi Ai – arbiru iha tempu bai loro, tamba ita la iha konsiensia hodi sunu rai no tesi ai arbiru sei hamosu mudansa klimatika, no udan been tun la tuir ona nia tempu, bain hira udan been mai la tuir nia tempu komunidade sira kuda sira nia fini hanesan batar, hare ruma iha sira nia to’os no iha natar ruma la fo isin di’ak ou la fo rezultadu di’ak ba fini hirak nebe mak komunidade sira kuda iha sira nia to’os no natar laran ” dehan Tecnico DNCP Munisipio Covalima Marcelino Moniz

Tecnico DNCP Munisipio Covalima ne’e informa durante ne’e sira nia parte servisu hamutuk ho instituisaun governu no sosiedade sivil sira hodi halo sosializasaun no fahe panfletu ba komunidade sira labele sunu rai no tesi ai arbiru.

Durante ne’e ami servisu hamutuk instituisaun governu no sosiedade sivil hanesan Floresta, Obras Publiku, no ONG nebe mak ligasaun servisu ho ami nia programa hodi halo sosializasaun no fahe panfletu ba komunidade sira labele sunu rai no tesi ai arbiru, iha Posto Administrativu 7 iha suco 30 nia laran iha Munisipio Covalima ” tenik Tecnico DNCP Munisipio Covalima Marcelino Moniz.

Tuir Tecnico DNCP Munisipio Covalima Marcelino Moniz hateten bainhira komunidade sira la iha konsiensia hodi sunu rai no tesi ai arbiru mak sei fo impaktu no hamosu mudansa klimatika halo udan ben mai la tuir nia tempu hodi fo afeita komunidade moris.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac