Manuel Smith “Komunidade mak tenki halo rasik Prosesu Salva Guadra ba Patremonia No Matremonia Kultural”

Covalima ( RCCT ) 27-07-21, Relasiona ho sensibilizasaun kona ba Konvensaun UNESCO Tinan 1972,2003 No 2005 ba komunidade sira iha Suco Suai loro atu nune’e hodi promove nafatin Arte e kultura nebe mak bei ala sira rai hela nebe mak dadaun ne’e kultura sira ne’e ona besik atu lakon ona iha ita nia let no iha Nasaun ida ne’e.

Prosesu Salva kuadra Patremonia kultura no matremonia kultural importantismo tebes ba iha ita hotu, no kona ba lingua tebe tebe ne’e mai husi ita nia vizino (indonesia) sira mak tau hanaran tebe tebe no lingua ida ne’e la ezisti iha ita nia rain no ita hotu hatene katak ita nia dansa kultura mak hanesan bidu, dahur ho tebe dai no lingua tebe tebe ne’e tuir ha’u nia hatene katak lingua ida ne’e no liafuan n’ee infale kultura” Diretur Jeral Arte e Cultura Manuel Ximenex Smith Relata.

Directur ne’e mos hatutan atu hamosu lingua ka jengre foun labele hamosu hodi kontra kultura tanba kultura Timor Unik iha ita nia nasaun ida ne’e.

Atu hamosu Lingua ka Jender foun ruma labele kontra hasoru ita nia kultura maibe ita tenki uza ita nia intelektual ida nebe mak atu fo valor atu promove ita nia kultutral ba iha internasionalmente, ita bele apoiu malu tan ne’e mak ha’u hateten katak lingua tebe tebe la ezisti iha tan nia nasaun Timor Leste, tanba kultural timor leste unik duni iha ita nia rain ida ne’e,” Katak Diretur Jeral Manuel Smith

Diretur Jeral Maneul Smith dehan Pograma Sensibilizasaun ne’e sei la’o hadulas Municipio hotu iha Timor Laran tomak nune’e hodi esplora komunidade sira nia hanoin kona ba dezelvolvementu Kultura.

Progrma sensibilizasaun ne’e la’o hadulas iha Municipio laran hotu no hodi tama to’o iha suco atu esplora komunidade sira nia hanoin konaba dezenvolviementu kultura iha sira nia moris no iha informasaun barak mak ita detekta mak hanesan involvienentu juventude ba kultural menus hanesan bidu lilin so ezisti deit ba iha ferik ho katuas sira no juventude sira la iha nemak ho sensibilizasun ne ida ne hodi inkoraja ba joven sira atu hola parte iha kultural liu liu iha suco ida ne’e” Tenik Diretur Jeral Arte E Cultura Manuel Ximenes Smith.

Entretantu iha sensibilizasaun ne’e hetan partisipasun hosi Konselhu do Suco, Lia na’in, Estudante no Juventude sira iha Suco Suai Loro.

Jurnalista :Lito de Jesus

Editor :Chamot Nahac