Manuel- Enkoraza Juventude Postu Fohorem Esforsu hametin Talenta Desportivu

Covalima (RCCT) 02-12-21, Hafoin Realiza Aktividade Desportu iha Postu Administrativu Fohorem, nebe hatudu Juventude sira iha Antisiasmu hodi aplika sira nia talenta desportivu iha modalidade Jogu futebol, Volibol, Atletismu, maka Responsavel desportu iha Fohorem Enkoraza Juventude sira atu kontinua espresa talenta desportivu ne’ebé iha ona.

Tan ne’e Responsavel Desportivas iha Postu Administrativu Fohorem Manuel dos Santos husu ba Juventude sira liu liu ba feto ho mane sira ne’ebé mak sai manan na’in atu mantein Pozisaun hodi hametin talentu ne’ebé mak ona.

Husu ba Imi ne’ebé sai manan Na’in iha kompetisaun maratona ne’e labele konsumu hemu tua no Fuma Sigaru tenke halo halai ka olaragah bebeik atu nune’e iha kompetisaun tuir mai bele hetan oprtunidade tan.” Katak Manuel

Enkuantu Aktividade desportivu ne’e realiza iha ambito Komemorasaun Loron Proklamasaun Independensia ba dala 46 nebe hahu husi dia 20 to 28 de Novembru.

Hasa’e Bandeira RDTL hotu ami mos organiza kedas Atividades ba Atletismu Hala’i marathon ba Feto no Mane, halai maratona ba Mane iha Kilo Metro ( KM ) 10 no halai ba Feto Kilo Metro ( KM ) 7, Halai ba Mane sira Hale’u dala tolu (3) husi Riska Primeiru To’o Final no ba Feto halai halau dala rua ( 2 ) husi Riska Primeiru to’o final, ba Grupu mane ne’ebe mak sai hetan vensedor iha halai Maraton ne’e mak hanesan Primeiru Lugar naran Sipriano Amaral, Segundu Lugar Antonio Bareito Fereira, Terseiru Lugar Agrifinus Wilhelmus. Maratona ba Feto ne’ebe mak hetan Vensedor mak hanesan Primeiru Lugar naran Genilda Soares, Segundu Lugar Rita Soares , Terseiru Lugar Geferina Mendonsa ” Informa Responsavel desportivas iha Posto Administrativo Fohorem Manuel dos Santos.

Ho Nune’e iha Modalidade Atletismu halai Maraton ne’e estudante husi Eskola Baziku Central ( EBC ) Fohorem Antonio Bareito Fereira sente kontente tanba nia parte hetan Segundu Lugar.

Primeiru ha’u halai maka’as kedas tamba ema idade bo’ot sira mos tuir kompete hotu iha halai ne’e, maibe ha’u mos esforsu maka’as hodi halai uluk kolega no maun sira ne’ebé mak ami halai hamutuk sira ne’e atu nune’e ha’u bele hetan Primeiru lugar maibe ha’u la konsege hetan primeiru lugar maibe hau hetan duni segundu lugar tamba ne’e ha’u sente kontente tebes hodi hetan premiu dolares Americano $ 100.00 ” Nia Konta

Entertantu Responsavel Desportivas iha Posto Administrativu Fohorem Manuel dos Santos husu ba Juventude sira liu liu ba feto ho mane sira ne’ebé mak sai manan na’in iha kompetisaun maratona ne’e labele konsumu hemu tua no Fuma Sigaru tenke halo halai ka olaragah bebeik atu nune’e iha kompetisaun tuir mai bele hetan oprtunidade tan.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac