Manorin Na’in 700 iha Covalima Simu Vasina Covid-19

Covalima (RCCT) 09-09-21, Hafoin Remata halo Avaliasaun ho Diretures Eskola sira iha Covalima hodi koalia kona ba Politika Eskola ba Uma no partisipasaun profesores sira iha Vasinasaun nebe realiza Kuaita Feira ohin iha Salaun Edukasuan Covalima.

Ko’alia ba Jornalista sira Diretur Servisu Edukasuan Municipio Covalima Edmundus Ferreira Informa dadaun ne’e iha Covalima Profesores hamotuk 700 resin mak simu ona Vasina.

“ Tuir Informasaun Verbal nebe ami husi Diretur Sira katak Profesores hamatuk 700 resin mak simu ona Vasina Primeira Doze no Segundo Doze” Katak Nia

Diretur ne’e Fundamenta Iha Covalima iha Manorin nain hamotuk 1062 mak durante hanoris iha eskola nebe lokaliza iha Covalima, Nia dehan Maske seidauk iha Lista maibe bazeia informasaun verbal iha manorin nain 700 resin mak simu vasina Covid-19.

Iha Covalima Iha Profesores Hamotuk 1062,maibe informasaun verbal nebe hau simu husi diretores sira katak iha Semana Rua liu ba Profesores nain 700 resin mak simu ona Vasinasaun” Tenik Diretur Edmundus

Entretantu Iha Engkotru ne’e Diretur Servisu Edukasaun Covalima Nafatin fo Orientasaun ba Diretur Eskola sira nune’e bele enkoraza Manorin nain sira hodi tuir Vasinasaun.

Jornalist :Aje Fereira

Editor      : Chamot Nahac