MAE halo Prova Oral ba Kandidatus na’in 7 ba Pozisaun APA Zumalai no Suai

Covalima (RCCT) 14-07-21 Quarta Feira ohin, Ministério Administrasaun Estatal (MAE) halo teste Oral (intervista) ba kandidatus ba Pozisaun Administrador Postu Administrativo rua (Suai no Zumalai) iha Municipio Covalima.

Ba Jornalista sira Jose Magno hanesa Diretor Rekursu Humano iha MAE, nebe sai hanesan Ekipa Juri hateten, Prosessu ne’e iha faze tolu, hanesan loke anúnsiu konkursu hodi halo avaliasaun dokumentos kontinua halo prova eskrita hodi prense rekezitus hodi hetan pontus 60 ba leten hodi avansa ba prova intervista, tan ne’e kadituras nebe konkore ba Administrador Postu Suai hamotuk ema na’in 4, no Postu Zumalai ema na’in 5.

“ Prosessu ne’e rasik iha faze tolu, primeiro loke anúnsiu konkursu hodi simu kandidatura, depois avaliasaun dokumentos, depois prova eskrita ba sira nebe maka liu iha avaliasaun dokumentos, no fim sira nebe maka hola parte iha prova eskrita hodi prense rekezitus hodi hetan pontus 60 liu hodi avansa ba prova intervista, ne’ebe kandidatus nebe konkore ba Postu Suai hamutuk na’in 4, maibe na’in tolu maka passa iha Prova Eskrita hodi hakat ba intervista, depois ba Postu Zumalai kandidatus nain 5 maibe tuir prova eskrita nain 4 deit depois passa ba intervista mos nain 4 ” Jose Magno dehan iha nia intervista.

Jose Magno esplika bainhira kandidatu nebe selesionadu hodi prense pozisaun refere, nia mandatu sei la’o durante tinan 4, bazeia ba dekreto Lei Nu.3/2016 ho nia Segundo alterasaun 54/2020.

“ Ita nia dekreto Lei Numero 3/2016 ho ninia Segundo alterasaun 54/2020, iha arkivu balun nebe maka hatur sira nia mandatu ne’e ba iha tinan 4, bainhira kandiatu ida maka selesiona hodi prense kargu refere ” Magno esplika.

Kandidatura husi Postu Zumalai Rui dos Santos informa atu determina liu husi Prova oral ne’e ekipa Juri maka iha Kompetensia, no nia husu ba kandidatus hotu bainhira la passa iha Prova oral, atu nafatin fuan bo’ot hodi simu realidade nebe iha.

“ Prosessu tomak iha ekipa juri nia liman, baa mi ne’e atu simu pergunta nebe mai husi Komisaun, mai ne’e pronto responde sala ka los, maibe atu determina los ou lae ne’e ekipa juri sira nian, iha intervista ne’e bainhira ita la passa hau husu ba maluk sira atu nafatin bot hodi simu realidade nebe maka ita hasoru ” Kandidatura Rui dos Santos dehan.

Nune’e Faze dahuluk ba prova oral iha Municipio Covalima hahu ho Postu rua, (Zumalai no Suai), no Postu lima seluk sei iha faze daruak, no Prosessu ba Prova oral ne’e sei konklui prosessu avaliasaun ba rejultado final durante Loron 5 to’o loron 10.

Prosessu ne’e laos deit iha Munisipio Covalima maibe kobre hotu iha Munisipio 12, inkluin Postu selu-seluk.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editór      : Chamot Nahac