Lansamentu Muzeum Rezisténsia Municipal iha Covalima-Manuel Smith Kongratula CNC no Autoridade Lokal Nia Esforsu

Letratu: Prezidenti Komisaun Konsultivu Patromonio Kultural Manuel Smith.

Covalima (RCCT) 08-12-21, Prezidenti Komisaun Konsultivu Patromonio Kultural agradese ba Komisaun Organizadora, Autoridade Municipal Covalima no Centro Nasional Chega bele estabelese Muzeum Memoral Rezistensia iha Municipio Covalima.

Prezidenti Komisaun Konsultivu Patromonio Kultural Manuel Smith hateten, iha Teritorio Timor-Leste foin mak eziste Memorial rezisténsia maibe bele mosu tan fali Muzeum Memorial rezisténsia espesial liu ba iha Municipio Covalima.

Ohin Konsege Estabelese Muzeum rezistensia iha Covalima, Agrades ba Autoridade sira, Komisaun Organizadora no CNC, Onra bo’ot ba ita bo’ot sira, katak iha teritorio tomak liu-liu ba Timor-Leste iha momentu ida ne’e foin mak eziste Memorial Rezisténsia ida, ohin mosu tan fali Muzeum Memorial Rezisténsia espesial liu ba iha Municipio Covalima” dehan Prezidenti Komisaun Konsultivu Patromonio Kultural Manuel Smith.

Manuel Smith hatutan, espasu ba Muzeum ne’e hanesan fatin ne’ebé Edukativu atu transforma ema hodi koñese di’ak memoria passadu.

“Ita hotu hatene katak espasu Muzeum ne’e hanesan fatin ida ne’ebé Edukativu atu transforma ema hodi koñese didi’ak memoria passadu nian entaun fatin ida ne’e hakarak ka lakoi sei hetan vizita husi komunidade lokal, Nasional no mos Internasional, entaun fatin ne’e mos atu lori Covalima nia naran morin iha liur, liu-liu kona ba prezerva no valoriza istoria passadu nian ne’ebé identik ho karakter komunidade Covalima iha Tempo passadu” katak Manuel Smith

Nia Fundamenta Timor-Leste mosu dezafius makas ne’ebé afeita ba Patromonio liga ba iha prosesu dezemvolvimentu Nasional.

“Ita hatene Timor-Leste mosu dezafius maka’as ne’ebé afeita ba ita nia Patromonio movies sira liga ba iha prosesu dezemvolvimentu Nasional istoria passadu akontese ita nia oferejende ne’ebé uluk ita lider sira uluk dada lia hamutuk tanba ne’e mak ohin alkansa sira nia mehi maka durante tempo naruk sira halo ohin Nasaun RDTL hamrik” tenik Manuel Smith

Entretantu Manuel Smit dehan labele sai Opozisaun no taka dalan ba prosesu dezenvolvimentu rai ida ne’e nian, maibe tenki rekoñese no Prezerva Sitio Istoriku sira ne’ebe invazor sira rai hela durante tempo Okupasaun.

Jornlista : Aje Ferreira

Editor     : Chamot Nahac