Lamesak “Veteranu Ilegal Mak Hadau Projetu Eletrisidade”

Covalima(RCCT)-21-05-22 —Francisco Doutel Sarmento (Lamesak) hateten, Veteranu ne’ebe hadau malu projetu Eletrisidade ne’e kosidera Veteranu Falsu ka Veteranu Ilegal.

Nia dehan Veteranu sira ne’ebé mak hakarak impede komunidade atu Asesu ba Eletrisidade ne’e Nia Veteranu Ilegal.

Hanesan Veteranu tenki fo apoiu ba Governu, se mak ba halo impede, kerdijer nia la’os Veteranu, Veteranu falsu ka illegal, Veteranu la’os atu impata projetu ida hanesan eletrisidade tanba ida ne’e fo impaktu ba ita nia ema hodi labele asesu ba iha eletrisidade” Katak Lamesak ba Jornalista sira iha Kampu Ladi Sexta Feira (20/05) Horsehik.

Lamesak mos deklara durante ne’e nia mos kaer projetu balun maibe nia la hala’o direta projetu ne’e, no nia selu deit ema, nia nunka observa Veteranu hadau malu projetu.

Iha ha’u nia moris ha’u nunka observa no rona Veteranu hadau malu projetu ha’u rasik iha kompanha maibe ha’u nia Kompaña ne’e ha’u selu deit ema ha’u nunka iha hanoin atu kaer projetu tanba ha’u moe hanesan Veteranu”

Entretantu Lamesak dehan Veteranu hanesan parseru Governu tanba ne’e tenki fo apoui ba projetu sira ne’ebé Governu implementa liu-liu Projetu eletrisidade hanesan iha Fohorem no Fatululik ne’ebé Governu tau ona osan atu halo projetu eletrisidade ne’e iha tinan 2023.

Lamesak mos dehan durante ne’e nia seidauk rona Veteranu sira Hadau Malu Projetu.

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor      : Chamot Nahac