Konsidera laiha kapasidade-Komunidade husu Orgaun Kompetente Ezanora Komandante UPM Destakadu iha Covalima

Covalima (RCCT) 24-01-22, Komunidade no Lideransa Suco iha Camenasa husu Klafikasuan Komando Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) konaba Area Kontrullu Polisia Unidade Patrollamentu Maritima (UPM) no sira mos hakrak Komando Jeral Ezonera Komandante UPM ne’ebé destakada iha Munisipiu Covalima.

Mosu ijijensia komunidade ne’e, hafoin akontesementu membru UPM baku Julio Amaral to’o mate fatin (Domingo 23/01) iha Suco Suai Loro, tanba ne’e Lideransa Suco, Komunidade, Juventude no Familia Matebean, Konsidera Komandate Postu UPM ne’ebé destaka iha Covalima laiha Kapasidade atu lidera UPM iha Covalima.

Ami ijizi ba Komando Jeral Polisia atu klarifika lolos konaba area Kontrollu Servisu UPM nian, serake iha rai maran ou Tasi Laran?, Ami mos ijizi ba Komando Jeral PNTL atu ezenora Komandante Postu UPM ne’ebé destaka iha Munisipiu Covalima ho razaun la iha kapasidade hodi kontrola nia membru Sira” Dehan Porta Voz Komunidade no Familia Matebean Julio Amaral Segunda (24/01) kalan wainhira simu hikas mate isin Julio nian ne’ebé Transporta husi Dili mai Suai hafoin remata prosesu Otopsia iha Hospital Nasional Guido Valadares Dili.

Komunidade sira ne’e mos husi atu koloka ka muda dok Postu UPM iha Covalima dok husi Komunidade nia hela fatin.

Ami husu ba Komandante Jeral PNTL atu muda Postu UPM dok husi komunidade ba iha area Fronteira” Basilio deklara.

Aleide ne’e familia matebean mos husu ba PNTL atu tau matan ba feto faluk Julio nia fen no Oan Kiak na’in 3.

Ami Familia Matebean ijizi ba Ministeriu kompetente atu tau matan ba faluk no Oan kiak na’in 3 husi Matebian Julio Amaral” Tenik Basilio

Jornalista : Tyno Gusmão & Abia

Editor      : Chamot Nahac