Konsidera Hatun Dignidade-Covalima Oan Ezizi Ai Tahan Matak Responsaveliza Nia Deklarasaun iha Facebook

Covalima (RCCT) 05-11-21. Bazeia ba Stetmentu Antonio Aitahan Matak iha dia 30/10/2021 tuku 18:48, iha nia pagina Facebook ho identidade naran Antonio Aitahan Matak hateten katak Ex- Presidente Parlamentu Nasional Saudozu Fernando Lasama de Araujo no Amo Bispo Diocese Baucau Saudozu Dom Basílio do Nacimento Martins nia mate tanba hala’o visita ba Municipio Covalima, tanba ne’e Ema tomak buka akar ka abut ba suai, halo Sarani duvidas tamba Saudosu Ex. Presidente Narlamentu Nasional no Amo Bispo Dom Basilio do Nascimento la moras ba Suai no lori fali nia mate mai ospital Dili?, Duvidas husi ami povu no sarani iha virus pakit ida iha neba karik? “Ita hotu buka tuir nia fukun lolos la bele hakiak ema at iha Nasaun Soberania nia laran,”

Ho Statmentu nebe Antonio Aitahan matak hasai Halo Covalima oan hotu la satisfeito tanba konsidera

Antonio Aitahan Matak nia stetmentu ne’e hatudu la respeita no defamasaun Povu Covalima iha publiku. Nune’e Covalima nia ona Sira nebe Hela iha Dili Halo Konfrensia Imprensia hodi Ejiji ba Antonio Aitahan matak atu responsaveliza ba ninia statmentu nebe fo sai ona ba publiku.

Ami Povu Covalima ezizi ba Sr. Antonio Aitahan Matak atu responsabliza estetmento nebe mak publika ba publiku iha dia 30/10/2021 liu husi social media. Ami Povu Covalima lamenta ho Sr. Antonio Aitahan Matak nia deklarasaun iha publiku tanba ne’e kestaun dignidade povu Covalima nian.” Dehan Portavoz Rosario Doloroso Ximenes Durante Konfrensia

Ema Covalima oan hotu liu husi Porta Voz Rosario Doloroso Ximenes mos Ezizi ba Ministerio Publiku atu toma medida ba Aktu nebe Ai Tahan Matak Halo no husu mos ba Igreja Katolika Timor Leste no Ministerio Saude atu fo sai ba Pubkliku kona Kauza husi Saudozu Lamasa no Saudozu Dom Basilio nian.

Ami husu ba Ministerio Publiku atu toma Medida ba aktus Sr. Antonio Aitahan matak nia publikasaun.Ami mos Husu ba parte Igreja katolika iha Timor-Leste no Ministerio da Saude atu justifika kauza mortu ba publiku husi saudosu nain rua Amo Bispo diocese baucau Dom Basílio do Nacimento no Ex Presidente Parlamentu Nasional Fernando Lasama de Araujo.” Tenik Rosario Doloroso Ximenes

Nune’e Mos Porta Voz iha Konfrensia ne’e lee sai Ezizensia hodi husi ba Pessoal nebe Publika no defama Covalima iha Media Soasia Atu hamos sira nia Publikasaun.

Husu mos ba pesoal balun nebe maka halo publiksaun defamasaun ba povu Covalima atu hamoos no hapara imediata husi pagina facebook tantu konversa direitamente ho pesoal seluk, liu-liu ba ID Pedro Camoes no Jose Gusmão.” Rosario Kontinua.

Atu Solusiona ba Desintementu Publiku ne’e maka Covalima oan Foti Pontu Solusaun nebe Fo sai liu husi Konfrensia Imprensa ne’e hanesan Porta Voz dehan tuir mai:

“Ami Husu ba Minestério Saúde atu fó sai rezultadu médiku husi Saudozu Sr. Fernando Lasama de Araujo no Amo Bispo Dom Basílio do Nasimento. Ami husu ba Governo liu hosi Ministerio Saude atu Moderniza Ospital referal sira hanesan mós Ospital HNGV, tantu iha fasilidade sira no rekursu humano hodi nune’e la bele prezudika pasiente nebe mak moras grave iha hospital referal sira.” Covalima Oan Espresa

Nune’e mos Relasiona deklarasaun Antonio Aitahan Matak nian nebe publika atraves Noticia iha Media RTTL iha dia 04 Novembru 2021 katak publikasaun nebe nia halo la refere ba Suai oan sira e Suai oan sira mak nain senti an deit. Ho ida ne’e hamosu tan duvidas ba ema Covalima sira.

“Sr. Antonio Aitahan Matak nia publikasaun ne’e temi momos no repete SUAI dala hira kedas relasiona ho Saudozo Fernando Lasama no Bispo Dom Basilio do Nascimento nia mate. Se laos SUAI entaun refere ba se?. Ita dehan la bele han arbiru, lab ele haki’ak ema at iha Nasaun Soberania nia laran, inimigo bot lori virus fekit [Viruis Pekeit/Sr.nia versaun] oho ita nia ulun sira. [Nee refere ba se?].” Porta Voz Rosario Kontinua tan.

Engkuantu iha Konfrensia ne’e Covalima oan sira husu Antonio Aitahan matak atu Difini, emtermus de Saude nia ai moruk nebe bele hamate ema wainira ita sama deit ho ain.

Sr. Antonio Aitahan matak bele define tok entermus Saude nian Aimoruk ida nebe mak kuandu ita sama deit bele halo ita mate. 4. Ikus liu ami atu kurize deit katak iha RDTL ne’e Bispo Dom Roberto laiha, Bisbo Dom Norberto mak iha, e Amo Bispo Norberto naton esplika momos ona konaba problema atendementu hospital nian e Bispo la koalia hanesan Sr. Antonio Aitahan matak dehan.” Rosario Kontinua Lee Ponstus iha Konfrensian ne’e.

Entretantu hanesan hanesan sarani Igreja Katolika Covalima oan hotu nafatin iha fiar ba maromak no tau konfiansa ba Igreja katolika iha Timor Leste. No mos Hanesan Gerasaun Foun Nafatin Kontinensia ba Ai Tahan Matak nia Luta Maibe Covalima oan nafatin rejeita total Aitahan Matak nia Nia Statementu Nebe fo sai ba publiku ne’e.

Ekipa Kobertura RCCT