Konsellu Veteranus Covalima Kontinua Verika Dadus Iha Fatu Leto

Foto ne Hatudu Kadidatura Vereanus iha Suco verikasaun dadus

Covalima (RCCT) 11-11-21, Konsellu Veteranus Municipio Covalima Hala’o Verifikasaun Dadus Kandidatura Veteranu hamutuk ema 293 ba Dala II nebe Registu iha Bairu Kampung Baru Suco Fatu Leto Postu Administrativu Zumalai iha Tinan 2009 .

Ba Jornalista sira Xefi Verifikasaun dadus Veteranus Municipio Covalima Francisco Doutel Sarmento “La Mesak” hateten, ema nebe seidauk registu iha II 2009 sei iha oportunidade III 2009 Registu.

Ha’u husu ba sira nebe seidauk registu iha II 2009 karik la triste tanba sei iha oportunidade III 2009 nian ba ita bo’ot sira ami la haluha ohin loron ita maske ita hari ona Konsellu ita nia alin “Sikat Le’et” hanesan Membru Konsellu Municipal Covalima nian sekarik aban bairua ita bo’ot sira registu nia sei fo hatene ba ita bo’ot sira” Xefi Verifikasaun dadus Veteranus Covalima Francisco Doutel Sarmento “La Mesak” Hatete.

Iha Fatin hanesan Administrador Postu Administrativu (APA) Zumalai Rui do Santos husu ba kandidatura Veteranus sira labele hamutuk deit iha Resistensia maibe nafatin hamutuk iha Ukun a’an atu nune’e bele mantein dezemvovementu.

Ita tenki hamutuk nafatin, labele hamutuk deit iha Resistensia maibe, iha ukun an mos ita nafatin hamutuk atu nune’e ita nafatin dudu dezemvovementu ne’e ba oin, la’os uluk iha funu nia laran ita hamutuk mais to’o ukun an komesa hases an ne’e labele” katak Administrador Postu Administrativu Zumalai Rui do Santos

Entretantu tuir Jornalista nia observasaun horseik (10/11) Xefi Ekipa Verifikasaun dadus Veteranus Municipio Covalima halo deit Juramentu ba Kandidatura Veranus 293 iha Suco Fatu Leto maibe loron ohin Quinta Feira (11/11) foin hala’o Verifikasaun.

Jornalista : Aje Ferreira

Edito       : Chamot Nahac