Konselhu Suco Suai Loro Hamotuk Ekipa PNDS Suco halo Engkontru ho Komunidade Aldeia Lo’o.

Covalima (RCCT)28-05-21.Liu husi ekipa programa dezenvoviementu Suco nebe atu implementasaun kanalizasaun be mos ba iha Suco ka Aldeia, Martinho Mendonca dehan hanesan Lideransa Maximu iha Suco Suai Loro Nafatin fo hodi alkansa Susesu ba Implementasuan Programa ne’e.

Tanba ne’e Xefe Suco Martinho Husu ba Komunidade Sira atu kolabora hodi oferese rai ba implementasaun programa ne’e.

“Ha’u hanesan lideransa Suco husu ba kominidade sira liu liu iha Aldeia Lo’o atu halo kolaborasaun di’ak ho ekipa PNDS Suco atu nune’e programa implementasaun kanalizasaun bee mos iha fatin ida ne’e bele la’o ho susesu” Xefe Suco Suai Loro Martinho Mendonca Esplika.

Relasiona ho enkontru nee Xefe Suco Suai Loro husu ba komunidade sira atu ofrese rai ba hodi hakoi paralon iha kada komunidade sira nia uma oin.

“Ha’u husu ba komunidade sira nebe maka hela iha besik strada ibun bele aferese ita nia rai iha uma oin ka uma sorin atu nune ita nia ekipa sira bele Monta ka hakoi paralon hodi halo kanalizasaun ba be mos iha ita nia aldeia ida ne tanba durante ne ita perkupasaun bot Kona ba be mos.” Xefe Suco Martinho Hakotu.

Enkuantu ho programa kanalizasaun ba be mos iha fatin ida ne tuir observasaun husi RCCT katak iha suco suai loro komunidade sira durante ne’e perkupa tebes ho be mos tanba durante ne’e iha Aldeia Lo’o komunidade sira maioria uza be posu maibe maioria be ne’e mer ka masin.
Jornalista: Lito de Jesus
Editor :Chamot Nahac