Komunidade Suco Tashilin-Beco Preokupa Ho Kompaña Atauro Expres nebe Okupa Rai Iha Halik

Foto:Komunidade No Lian Nain Sira Husi Suco Beco no Suco Tashili Halo KI iha Aldeia Halik

Covalima (RCCT) 15-11-21, Komunidade Suco Tashilin Postu Administrativu Zumalai no Suco Beco Postu Administrativu Suai, preokupa ho Kompaña Atauro Expres nebe atu okupa Rai Komunidade Suco Tashilin ho Beco nian iha Aldeia Halik Suco Beco Postu Administrativu Suai Municipio Covalima Kuaze Kertares Atus Rua resin.

Liu husi Konfrensia Imprensa (KI) Posta Voz Bernardino do Santos deklara, Komunidade Suco Tashilin no Beco ejizi ba Kompaña Atauro Expres atu hapara ninia aktividades iha Aldeia Halik Suco Beco.

“Suco Tashilin no Beco hanesan na’in ba Rai eransa kultural Halik, ejizi ba Kompaña Atauro Expres atu hapara lalais aktividades iha rai refere, sekarik Kompaña la hapara ami na.in ba rai sei hapara rasik” Dehan Orador Bernardino do Santos

Bernardino do Santos Fundamenta, rai nebe iha Aldeia Halik Suco Beco ne’e, Bei Ala sira tempu kedas tau hela ba Komunidade Suco Tashilin no Beco hodi halo sira nia to’os.

” Rai iha Adeia Halik ne’e hodi uluk kedas sai fatin ba Komunidade hodi halo to’os kuda Ai-oan no sst, se Kompaña okupa hotu rai hektares atus ida (100) ami lakon ami nia rai moris fatin, aktividades seremonia kultural buka udan ben, fatin istoria no fatin ami hodi buka osan hodi sustenta ami nia oan ba Eskola, ami mos tauk lakon ami nia animal fuik sira” katak Bernardino do Santos

Entretantu Komunidade Suco Tashilin ho Beco husu ba Parte Kompotente iha Municipio no Nasional atu tau matan ba Komunidade kbi’it laek nia espresaun no halerik ne’e.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor       : Chamot Nahac