Komunidade Preokupa Perfurasaun Mina Matan Feto K’maus, Tanba Mina Ten Suli Tama To’os Laran

Covalima (RCCT) 09-11-21, Relasiona ho atividade perfurasaun Mina Matan Feto K’maus ne’ebé Lokaliza iha baliza klaran entre Suco Kamenasa, Suco Matai no Suco Debos. Komunidade sira ne’ebé halo to’os no Hela besik iha Area Perfurasaun Mina Rai Maran Preokupa ho Limba (Foer/Mina Ten) husi Perfurasaun mina ne’ebé mak Suli tama no Estraga Komunidade to’os.

Dadehan ba Jornalista Sira, to’os na’in Nazaria Madeira ko’alia iha toos, Perfurasaun Mina Matan Feto K’maus fo impacto ba sira atu hamos sira nia to’os tanba Limba ka Foer ka Mina ten Suli tama hotu sira nia to’os laran.

” Tuir Ha’u Nia hanoin Mina Rai ne’e is makas no Ha’u Nia to’o besik Mina rai ne’e, Agora Ha’u atu halo to’os, sunu foer no batar kain rira ne’e la bele Tanba Mina Rai ne’e Nia ia makas wainhira Ha’u sunu mak da’et ba Mina Rai ne’e Ha’u mak sala ka kompanha Mak sala” Nazaria Dadehan ba Jornalista Sira Iha Nia To’os ne’ebé Lokaliza besik ba Area Perfurasaun Mina Matan Feto K’maus.

Nune’e Mos Nazaria dehan, hamotuk ho Familia atu hato’o Preokupasaun ne’e ba responsavel Kompanha nebe mak halo aktividade Perfurasaun Mina Matan Feto K’maus.

” Agora Mina Ten ne’ebé mak tama ba Ami Nia to’os ne’e, Ami la bele halo ona to’os ne’e Tanba Ami kuda aihan mos la Moris ona tamba ne’e Ha’u sei hato’o ba Ha’u Nia oan Sira atu nune’e ami Familia ne’e tau hanoin hamutuk hodi komfirma ho kompanha Nia bo’ot hodi foti desijaun” Nia hatutan

Iha Sorin seluk Komunidade ne’ebé hela Besik Area Perfurasaun Mina Matan Feto K’maus Sixto Gusmão hateten Loron Tolu ona Kompanha Timor Resource hetan ona Mina, maibe Mina foer ne’ebé mak iha Kompanha husik abandona nune’e bele fo impacto mos ba biodiversidade iha mota no tasi no mos ba komunidade Sira.

“Durante Loron Tolu Nia laran Ona Sira hetan Mina, Maibe Mina foer ka Mina Ten ne’e Sira husi hela ba kanu laran hodi Suli Liu ba mota, depois Agora tempo Udan hanesan ne’e mota lori hotu Mina foer ka Mina Ten sira ne’e ba Tasi entaun bele fo impacto ba animal ki’ik oan sira no estraga ona biodiversidade tasi no mota no bele mos fo imapcto ba komunidade ne’ebé mak hela besik Mina no halo to’os besik Mina. Tanba mina ne’e Nia is makas”dehan xisto ba jornalista Sira

Entretantu to’o Notisia ne’e hatun Jornalista RCCT seidauk hetan Kometariu husi Komapnha Timor Resource ne’ebé responsaveliza ba Atividade Perfurasaun Mina ne’e.

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor     : Chamot Nahac