Komunidade no Veteranu Hakarak Kompaña ESISTI.Unip,Lda Kaer Projetu Eletrisidade iha Suco Lactos

Foto Espesial Screenshot Google Eart

Covalima (RCCT) 19-01-22, Komunidade no Autoridade lokal iha Suco Lactos, Postu Administrataivu Fohorem rezeita totalmente rezultadu tenderizasaun kona Dada Liña foun eletrisidade iha Suco Lactos ne’ebé Posibelmente sei manan husi Kompaña Maun Alin ROMCEAR Unipesial Lda, in JV with HELAMULA Unipesial.Lda.

Tersa Feira (17/01) Komunidade Sira hato’o razaun konaba Reijta no deskorda ho prosesu tenderizaun ne’e tanba Konsidera Komunidade iha Suco Lactos mos balun iha rasik Kompaña ne’ebé sira konsidera bele hala’o projetu ne’e, tanba Antes Partisipa iha Tenderizasaun ba Projetu dada Liña Eletrisidade Kompaña ESISTI. Unip, Lda hala’o ona Prosesu lubuk ida hamotuk ho Komunidade, Juventude no Veteranu Sira iha Suco Lactos.

Kompaña ESISTI da ne’e duni Mak hamutuk ho Autoridade lokal sira hotu inklui komunidade tomak, Juventude no hetan suporta masimu husi Veteranus Suco Lactos hodi hato’o ejizensia, deklarasaun konjunta abaisu asinadu dala rua ne’ebé mos anexa iha profile kompanha ESISTI no konsege tuir ona prosesu final ba tenderizasaun. Maibe infelismente, kampaña Sira ho naran Maun Alin ROMCEAR ho HELAMULA Unipesoal Lda ne’ebé nunka mosu iha Ami Nia Suco i Sem halo liña koordenasaun ho Autoridade lokal hotu iha Suco Lactos iha posiblidade bo’ot atu sai hanesan manan na’in ba projeitu Liña eletrisidade iha Suco Lactos. Desizau. Sira hanesan hamosu ona injustisa no diskriminasaun bo’ot Ida ne’ebé Nai Ulun Sira kria entre Kompaña Maun Alin ROMCEAR ho HELAMULA Unipesoal Lda ” KONTRA ” Kompaña ESISTI ne’ebé hala’o ona sakrifisio no esforsu tomak hodi halo servisu durante Tinan barak iha passadu.” Portavoz Rozalino Moniz Riba Rai Deklara iha Konfrensia Imprensa Tersa (17/01)

Notisia Relevante : https://www.rcct.tl/komunidade-rejeita-kompana-maun-alin-romcear-no-helamula-manan-tender-projetu-eletrisidade-iha-suco-lactos/

Letrtu; Komunidade, Juventude no Veteranu Suco Lactos wainhira halo Konfrensia Imprensa/Foto Asato Soares

Iha Konfrensia Imprensa ne’e mos Komunidade Suco Lactos Konsiente Kompaña ESISTI, Unip.Lda mak Area Projetu ne’e durante Tinan 7 nia laran ne’ebé iha koperasaun servisu ne’ebé d’iak mos to’o EDTL. IP Covalima to’o ESISTI, Unip.Lda Intreda dadus ba EDTL Covalima.

Povo tomak husi Suco Lactos mos konsiente katak Kompaña ESISTI Unipesoal Lda. Maka asegura area/lokasi Ida ne’e durante tinan 7 nia laran ate EDTL Munisipiu Covalima mos foti fali dadus Sira ne’e Liu husi Kompaña ESISTI ne’ebé hanesan ezemplar di’ak liga ho kooperasaun servisu entre EDTL Munisipiu ho kampaña ESISTI,Unip.Lda kompara ho kompaña Sira ne’ebé konsideradu Posibelemente hanesan menan na’in ba Liña eletrisidade foun iha Suco Lactos ne’ebé mensiona iha leten.” Tenik Portavoz Rozalino Moniz Riba Rai

Entretantu Hanesan Sidadaun Timor Leste, Populasaun iha Suco Lactos mos iha liberdade no Direitu atu asesu ba iha liña eletrisidade hanesan mos ho Sidadaun Sira seluk iha Timor_Leste. Maibe, Komunidade iha Suco Lactos mos rejeita total Kompaña Maun Alin ROMCEAR ho HELAMULA Unipesoal Lda Mak kaer projeitu eletrisidade iha Suco lactos Postu Administrativu Fohorem.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac