Komunidade husi Covalima atu viagem ba Dili sei la uja Karta guia de marsa

Covalima (RCCT) 02-07-21 Komandante PNTL Municipio Covalima Super Intendente Polisia Antonio Maria de Sa Informa ba Komunidade nebe maka hakarak Halo Viagem husi Suai ba Dili la Presiza ona Gui de Marca, maibe komunidae nebe mak atu halo Viazen husi Dili mai Suai nafatin resiza Halo Guia de Marca, Tanba Dili Sei Tama Zona Mean ba Covid-19.

Atu informa katak iha despaisu mos husi sala situasaun liu husi portavos Dr Rui Maria de Araujo iha sirkular ida fo sai ona katak, movimento husi Municipio Covalima ba Kapital Dili la precisa trata guia de marca ona, tanba kazu importasaun ne’e la’os husi Covalima ne’e maka ba, maibe husi neba maka mai, tanba ne’e maka ita nia komunidade sira seidauk asessu informasaujn entaun sira sempre mai hela deit komando Polisia Munisipio Covalima” Informa Komandante Antonio Maria de Sa iha Deskulrus wainhira partisipa iha serimonia retirada SS-SIJK iha salaun Aminstrasaun.

Komandante PNTL mos dehan, wainhira husi Dili maka atu mai Suai obrigatorio tenke halo swap teste no hasai guia de marsa tanba Municipio mantein ho serka sanitaria.

Komunidade sira kuando ba Dili maka atu fila fali mai Suai obrigatorio tenke swap depois uja karta guia de marsa, tamba kasu sira ne’e importa husi Dili maka mai , depois capital ne’e sei nafatin ho serka sanitaria Tenik Komandante PNTL Covalima

Engkuantu ba dadaun ne’e komunidade sira nafatin halibur malu iha komando PNTL Municipio Covalima iha kada loron, tanba seidauk asessu informasaun kona ba karta sirkular nebe husi Portavos sala Situasaun Jestaun Krize Nasional nebe Dr Rui Maria de Araujo fo sai kona ba Komunidade iha Covalima atu Viagem ba Dili sei la uja karta guia de marsa.

Jornalista : Tino Gusmão

Edito        : Chamot Nahac