Komunidade Aldei 3 iha Suco Suai Loro Kada fulan Kontribui osan $1.00 ba Konstruksaun kapela São Miguel Aracanjo

Covalima (RCCT) 15-06-20, Kapela São Miguel Arganjo iha Suku Suai Loro ne’e hari iha tempo Indonesia nian, no ba dadaun ne’e kondisaun Kapela refere sei sufisiente ba sarani sira atu uja, maibe liu husi Komunidade no sarani sira nia objetivo rasik, mak iha era ne’e ukun’an, sarani Sira Iha Suai hakarak halo kontruksaun hodi hafoun kapela São Miguel Aracanjo, tanba ne’e Komunidade iha Suco Suai Loro kompostu komunidade Aldeia 3 nebe mak asessu ba kapela São Miguel Arganjo iha Suku Suai Loro, mak hanesan Aldeia Loro, Mane Ikun no Lo’o halo Kontribuisaun hodi hein tempo to’o para atu halo Konstrusaun foun ba Kapela refere. 

Ba Jornalísta RCCT Representante Presidente Komisaun Organizadora Hernani Fatima Perreira hateten tuir dadus nebe komisaun rekolha husi Xefe Aldeia tolu, mak hanesan Aldeira Loro, Mane Ikun, no Lo’o, total uma kain hamutuk 789, nia  husi total uma kain ne’e kada Fulan uma kain ida kontribui dolar ida ($.1.00) durante tinan 1.

“Primeiru ne’e ami nain lima maka tur hamutuk hodi kria komisaun ida, hodi hamosu diskusaun ki’ik ida hodi tau prioridade iha Suco ida ne’e, maibe ami halai liu ba kapela ne’e, tanba ita hare kapela ne’e ita maun sira halo iha tempo Indonesia nian, ne’e maka ami hamosu hanoin katak, hanesan Gerasaun foun ida, oinsa maka bele hamosu buat foun iha Suco ne’e, tanba ne’e maka ami ko’alia ho ami nia komunidade sira iha Aldeia tolu ne’e atu kontribui dolar ida ($ 1.00) kada fulan durante tinan 1, ida ne’e sei fo husi uma kain hamutuk 789 ” Dehan Hernani

Representante Komisaun Organizadora ne’e informa, kontribuisaun husi Komunidade sira ne’e la’o durante tinan, hafoin tama iha faze implementasaun primeira pedra ba Konstrusaun ne’e.

“ Ami Komisaun iha ona planu katak, kontribuisaun husi komunidade ida ne’e durante tinan ida, depois ida ne’e hotu maka ita tama ba iha faze implemntasaun, maibe buat hotu depende ba situasaun ” Hernani dehan.

Enkuanto husi Fulan Janeiru to’o Febreiru Tinan komunidade Aldeia tolu ne’e halo ona kontribuisaun hamutuk osan dolares Amerikanu Rihu-ida-atus-ualu resin ($.1.800.00), husi Fulan Marsu to’o Junhu ne’e seidauk bele fo sai, tanba komunidade sira seidauk hatama hotu osan ba Komisaun sira.

“ Total osan ne’ebe maka halo kontribuisaun husi ita nia komunidade sira, husi Janeiro to’o Fevreiro hamutuk $,1.800.00 resin, maibe ba fulan Marsu to’o Junho agora ne’e ami seidauk bele sura, tamba dalaruma ita nia komunidade balu seidauk hatama satan maka situasaun Covid 19 ” Tenik Hernani.

Enkuanto Planu konstrusaun ba kepela ne’e ho medida naruk 22 m, no luan 12 m, no planu Konstrusaun Kapela refere sei hetan mos apoio husi komunidade Suco Suai Loro oan nebe maka Servisu iha Nasaun Estrangeiru sira, nomos iha Kapital Dili.

Nune’e Planu Konstrusaun Kapela São Miguel Aracanjo ne’e Komunidade Aldeia rua (Sukabi Laran no Akar Laran) iha Suku Suai Loro maka seidauk halo kontribuisaun tanba Aldeia 2 ne’e la asessu ba kapela refere, maibe parte husi Komisaun sei halo kordenasaun oinsa sira mos bele iha kontribuisaun.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editór       : Chamot Nahac