Kompetisaun Kuda Halai Taru Anima Povu – Komandante PNTL Covalima Rekomenda Governu Lokal Realiza Kada Fulan

Letratu: Kuda Halai Taru Iha Suai Loro,; Foto Kontributor Basty Noronha.

Covalima (RCCT) 23-05-22–Atividade Animasaun Desportu Tradisonal Corida Cavalo hodi Komemora Loron Restaurasaun Independensia Timor Leste ba Dala XX iha Munisipiu Covalima, ne’ebé Realiza iha Suku Suai Loro, Postu Administrativu Suai, durante loron tolu ne’ebé Partisipa iha Desportu Tradisional Corida Cavalo ne’e hamutuk kuda rua nulu resin sia, mak halo kompetisaun no kuda sanulu resin rua mak tama ba iha final.

Final Domingu horsehil, Iha kategoria ba Klasse B Kuda Country Boy mak sai Permeiru Lugar, Segundu lugar Kuda Lemon, Kuda Terseiru Mate Moris no kuatru Lugar Loko Mau, Kategoria ba Klasse C, Kuda Country Boy sai permeiru Lugar, segundu Lugar Lemon, terseiru lugar prima, kuatru lugar fitun Busi, Kagoria Klasse D, Kuda Mesak sai permeiru lugar, segundu lugar Nai Hoar, terseiru lugar Manu Harek, kuartu lugar Sama Rusa, Kagoria Klasse E permeiru lugar kuda Mesak, segundu lugar kuda Kaisahe no terseiru lugar Putra Jufado.

Ho Nune’e Komandante Polisia Munisipiu Covalima Super Intendente, Polisia Basilio de Jesus rekomenda ba autoridade lokal atu bele realiza Eventu Desportu Tradional Halai Taru Kuda ne’e Kada Fulan.

Ha’u rekomenda deit ba iha autoridade bainhira atetude sira ne’e ita mantein nafatin dezenvolve di’ak liu tan atividade ita la hein to iha loron 20 de Maiu, 28 de Novembru sebele karik husi parte siguransa rekomenda ba autoridade lokal hanesan eventu jogu bola guling, kuru-kuru no selu-seluk ita bele hala’o kada fulan bainhira ita mantein ho situsaun hanesan ne’e, bainhira ema hotu fo kontribui ba siguransa tanba siguransa mak sai hanesan fator determinante kuandu ita mai hakmatek fila mos hakmatek hodi asegura ho di’ak ne’e hatudu katak bom kompartamentu ema hotu hakarak kontribui” Dehan Komandante PNTL Covalima Basilio de Jesus

Hatan ba rekomendasaun ne’e Administrador Munisipiu Covalima Fransisco Andrade konsidera hanesan Proposta tan ne’e atu realiza tan eventu ne’e depende ba Orsamentu, no Lideransa Masimu Covalima ne’e sei halo konsultasaun ba Governu Nasional hodi hetan Autorizasaun no despaisu.

Ne’e hanesan proposta ida maibe ita mos sei hare ba iha orsamentu no situasaun bainhira sinti di’ak ita bele implementa, se ladun di’ak ita labele simu rekomendasaun, maibe nia nudar komandante fo rekomendasaun ba autoridade tanba ita mos persiza halo konsultasaun ba iha Nasional hanesan mos ida agora ne’e tanba halo konsultasaun iha Nasional no despasu mai husi Nasional” Administrador Munisipiu Covalima Fransisco hatan iha kampu Ladi Tasi ibun iha Suku Suai Loro, Domingo (22/05)

Nia dehan Susesu ba Atividade Desportu Tradional ne’e kontribui mos husi Komunidade sira hodi nune’e Komisaun Organizadora (KO) ba Eventu bele realiza to’o Final, ne’ebé hetan Partisipasaun Masimu husi Komunidade sira iha Covalima.

Eventu ne’e la’os deit komisaun organizadora mak halo, maibe susesu ida ne’e tanba partisipasaun komunidade tomak tanba ne’e se bainhira aban bairua ita sei iha tan hanesan ne’e husu ita kolabora nafatin di’ak liu tan nune’e mos husu ba grupu Cavalo sira labele hare deit ba premiu maibe perpara imi nia an di’ak liu tan atu nune’e Corrida Cavalo labele lakon iha Covalima, tanba so deit iha Covalima, iha fatin seluk la iha.” Tenik Administrador Munisipiu Covalima Fransisco.

Entretantu iha Kompetisaun Corida Cavalo ne’e sai manan na’in Permeiru Lugar hetan Osan $ 350, Segundu lugar $ 250, terseiru $ 150 no kuatru lugar $ 100 .

Jurnalista : Alito de Jesus

Editor       :Chamot Nahac