Kompanha 20 tuir Treinamentu konaba prosedimento Tenderizasaun.

Covalima (RCCT) 03-06-21, Diretur Kompanha hamotuk 20 ho Tekniku Kompanha, tuir Pre Bid Training iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima konaba lala’ok Prosedimentu ba tenderizasaun.

Ba Jornalista sira Diretur Obras Publika Municipio Covalima Alberto Cardoso konsidera, Treinamento ne’e Importante ba Kompanha Sira hodi bele priense dokumentus ba lala’ok no Prosedimento Tenderizasaun nian.

” Treinamentu Pre Bid, ne’e oportunidade nebe di’ak tebes ba Kompanha sira, atu Sira bele hatene lala’ok ba Prosedimentu ba tenderizasaun nian, oinsa sira bele prense dokumentus tender nian ne’e ho di’ak, oinsa sira bele halo analiza ba material Sira ne’e ho di’ak, konaba ema nia salario”  Dehan Alberto Cardoso

Diretur Obras Publika Municipio Covalima mos Informa, Kompanha Sira iha Covalima hanesan Parseiru nebe di’ak ba Obras Publika hodi halo Desenvolvimentu iha Municipio bele la’o ba oin.
” Kompanha Sira Nia presensa ba ohin loron nian hamutuk ho ami iha ne’e, tanba Kompanha sira maka hanesan ami nia Parseiru nebe di’ak, atu nune oinsa maka Desenvolvimento iha ita nia Municipio ne’e bele la’o ho diak “ Dehan Alberto Cardoso.

Albertu dehan Kompanha sira nebe maka la prense kriteira, maka Kompanha Sira sei la tama iha konkursu tuir Mai.
” Agora ami kapasita Sira konaba lala’ok konkursu, iha ne’e treinador sira husi CNA, tanba ne’e sira maka tenke apar didi’ak buat Sira, atu nune’e aban bairua sira bele bense iha konkursu tuir mai, se kuando sira la ense buat balu iha neba, siknifika hanesan eskola karik sira labele passa” Dehan Diretor Alberto Cardoso.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac