Komemora Loron Nasional Saude- MS lansa Vasina Konjunta Covid-19 ba Komuniade Sira iha Covalima

Covalima ( RCCT ) 22-07-21, Loron Nasional Saude sai hanesan loron importante ida ba iha Nasaun Timor Leste hodi halo refleksaun kona ba povu nia direitu no Timor oan nia dever atu kria kondisoens ida nebe di’ak no dignu hodi asegura kobertura universal Saude ba populasaun fortalesementu prontidaun Servisu Saude Publika hasoru Covid-19 Nudar dalan ba Nova normalidade iha atendementu publiku.

Relasiona ho Selebrasaun loron Nasional Saude Ba dala V iha Municipio Covalima Ministerio Saude (MS) halo lansamentu kampania konjunta Municipal Vasinasaun Covid-19 ba komunidade sira iha fatin seremonia kampo ladi Suai no mos iha fatin vasinasaun ida idak iha Municipio Covalima. No mos Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo Iha Nia diskursu hateten iha komemorasaun loron Nasional Saude iha Kampo Ladi Suai MS Odete husu ba Ema hotu atu nafatin Kumpri Regras Estado Emerjensia (EE),

Husu ba entidade hotu atu nafatin kumpri regras Esrtadu Emarjencia nian tanba ita hotu sei iha pandemia Covid-19 nia laran tanba ita implementa kuaze tama ona iha tinan ida resin ona nebe pesoal saude sira hodi fo sira nia atensaun hodi konsentra barak liu ba kombate moras pandemia Covid-19 nomos halo sira nia knar rutina iha nivel administrasaun, jestaun ho presesaun kuidadu saude nian” Ministra Saude Odete Maria Freitas Melo relata.

Governante ne’e mos informa mapamentu ka prinsipiu atu halo vasinasaun iha Municipio Covalima Ministerio Saude uza maneiras foun ida mak hanesan oinsa atu muda ema nia hanoin husi moras foun ida nebe mak atu tama mai ka oinsa mak atu simu vasinasaun ida ne’e.

Mapamentu ka prinsipiu atu halo vasinasaun iha Municipio Covalima ita iha hanoin foun ida katak bainhira virus ne’e ninia karakter muda, nune’e oinsa ita mos muda estratejia hodi bele halakon virus ida ne’e, liu liu ba iha parte vasinasaun nian tanba iha vasinasaun ne’e ita la’os hare deit ba iha virus ne’e maibe ita hare mos ba iha komportamentu ema ida idak nian hanesan ema nia kuniesementu atu simu vasina ne duni ka lae tanba ida ne’e mos persija tempo atu nune lori sira mai iha fatin vasinasaun no mos iha kordenasaun ho autoriade lokal sira hotu no mos ba iha agencia sira hotu” Tenik Ministra Odete.

Entretantu tuir observasaun Jornalista RCCT iha terenu nota katak iha seremonia ne’e Ministra Saude halo kedas vasinasaun ba iha komunidade sira hosi Suco Suai Loro iha kampo Ladi Suai no hafoin misa agredesemnetu iha igreja ave maria suai ekipa saude Nasional hamutuk ho entidade hotu iha Municipio Covalima hodi tau aifunan iha Monumentu Setembru negro suai Covalima.

Jurnalista : Lito de jesus

Editor       : Chamot Nahac