Komemora Loron Aniversariu- Alfandega Realiza Atividade Karitativa, Limpeza no Desportivu

Covalima (RCCT) 27-01-22, Alfandega Covalima realiza limpeza iha resintu Igreja Ave Maria Suai Relasiona ho Komemorasaun Loron Mundial Alfandega ba dala 70 no Aniversariu ba dala 22 ezistensia Alfandega iha Timor Leste.

Ba Jornalista sira Komisariu Alfandega Jose Abilio hateten, Alende Aktividade limpeza, iha mos atividade desportivu no Asaun Karitativa hodi Komemora Loron Munidial Alfandega no aniversario Alfandega ba dala 22 iha Timor Leste.

“Objetivu ba limpeza ohin loron ninian hanesan iha inisiu kedas hateten katak parte ida husi programa Komemorasaun Loron Mundial Alfandega nian ba dala 70 no Aniversariu ba Timor Leste nian ba dala 22, atu Komemorasaun ne’e mak hanesan atividade Desportu, Asaun Karitativa no ohin halo limpeza jeral ne’e parte ida mos atu hateten katak laos ita hare ba ita nia servisu loro loron deit maibe ita mos iha konsiensia no hakarak apoiu mos Ambiente ida ne’ebé mak mos, no mos atu bele hatudu panorama ne’ebé maka atrativu ba komunidade sira liu-liu fatin istoriku sira sekarik la iha limpeza entaun ema mai hare ladun atrai ema tanba ne’e mak ita identifika katak fatin sira ne’e presiza prezerva mos.” dehan Komisariu Alfandega Jose Abilio

Komisariu Alfandega ne’e salienta, Munisipiu Covalima komesa iha konseratasaun ba Dezemvovimentu, tanba ne’e Servisu Alfandega sei halo mundansa Servisu ne’ebé di’ak liu tan.

“Planu ba oin ne’e ita hare katak iha Munisipiu Covalima konsertasaun dezemvolvimentu komesa mai dadauk ona tanba hahu uluk husi konstrusaun estrada Tol para lori antesipa atu dada kadoras mai ne’e hanesan Supply Base no mos ita hare katak iha ne’eba kontinuasaun profurasaun mina mos komesa la’o ona ne’ebé ba futuru ita hare katak movimentasaun tantu negosio ekonomia mos iha sektor selatan liu-liu parte Covalima hanesan ponta entrada husi selantan nian ne’e movimentu sei maka’as la’os husi deit transporte terestre deit maibe husi mos rai tanba ne’e mak ba futuru Alfandega sei halo mudansa di’ak liu tan” katak Jose Abilio

Entretantu dadaun ne’e Servisu Alfandega seidauk iha orsamentu rasik, nune’e sei depende ba orsamentu husi Diresaun Geral Servisu Proporativus nian.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor      : Chamot Nahac