Komemora 20 Maiu 2022-EBC 9 Partisipa Kompetisaun Sertame iha Covalima

Covalima (RCCT) 16-05-22—Komemora Aniversariu 20 de Maiu ba dala XX Komisaun Organiza hala’o Kompetisaun Sertame ba Estudante Ensino Baziku no Kompetisaun Deskursu Publiku ba Estudante Ensino Sekundaria sira iha Covalima.

Diretór Edukasaun Munisipiu Covalima Rui Amaral Suri Seran hateten Eskola 9 mak Partisipa iha Kompetisaun Sertame ne’e, Materia ba Kompetisaun ne’e mak hanesan; Matematika, Lingua Tetun, Lingua Portuguesa no Lingua English.

“Objetivu husi Sertame ne’e hodi komemora loron Aniversariu Restorasaun Timor Leste ba Dala XX, no Sertame ne’e kompostu husi Eskolah Central Basiku sia (9) iha Munisipiu Covalima hanesan Eskola Basiku Central Salele, Lontale, Ogues, Suai Loro, Sandalo, Kafe, Ladi ho Eskola Baziku Central Dais, no Eskola Sekundaria sira sei tuir deit diskursu publik” Katak Diretór Edukasaun Covalima Rui Amaral Suri Seran.

Entretantu iha atividade sertame ne’e hetan partisipasaun hosi profesor profesora sira iha Eskolah Basiku Central ho Estudante sira,no atividade ne’e hala’o iha salaun administrasaun Munisipio Covalima.

Atividade Sertame ne’e sei hala’o durante loron Rua hahu ohin to iha loron aban 17 de Maiu 2022, no Tersa Feira aban sei hala’o mos kompetisaun Deskursu Publiku ba Estudante Ensino Sekindaria.

Jurnalista :Alito de Jesus

Editor     : Chamot Nahac