Julio Bobo “Ami Tanis Matan la Wen Sai Hamnasa Ladi’ak, Inimigo Tiru no Latan Ami ba Rai Manas”

Julio Moniz “Bobo” Sobrevivente Masakre Santa Kruz 1991, konta nia Istoria moruk nebe lori folin ba Rai Ida ne’e, kona ba Ninia Involmentu iha Masakre Santa Cruz Dili iha tinan 30 liu ba

Covalima (RCCT)11-11-21, Julio Moniz “Bobo” Hanesan Sobrevivente iha Masakre Santa Kruz 1991, konta nia Istoria moruk nebe lori folin ba Rai Ida ne’e, kona ba Ninia Involmentu iha Masakre Santa Cruz Dili iha tinan 30 liu ba.

Wainhira Centro Juventude Covalima Konvida BOBO sai Orador iha Seminario espírito As’wain 12 de novembro nian,juventude Autor importante ba proteje Timor leste husi COVID -19″ iha Nia Deskursu Julio Bobo Haktuir fali nia Istoria Tempo neba.

Ha’u toma Responsablidade ba ema na’in walu Nuluh (80) resin iha Municipio Covalima, Akontesimentu loron massacre 1991 iha momentu ne’eba ita tanis mos mata we’en la sa’i, atu hamnasa maibe hamnasa la di’ak, tanba iha loro manas Inimigo sira tiru ita, Taa ita no kaer sama ba rai no kolu ami nia ropa iha loro manas nia laran.” Bobo Haktuir fali istoria pasado ho matan wen

Julio Moniz “ Bobo ” Momentu neba Inimigu sira halo turturasaun Sira, no hare ho maran maklaran at sira tiru mate Saudoza Eulalea iha tempo neba.

iha momentu ne’eba Inimigu halo asaun mos ba ita nia feto maluk ida ho naran Eulalea husi Municipio Ainaru, Iha igreza Motael Ita nia Saudoza Eulalea hakilar tuir dalan, wain hira iha Santa Cruz ema tiru nia depois nia foti fatuk atu tuda hasoru inimigu maibe inimigu sira tiru tan Saudoza Eulalea to mate iha fatin” Tenik Nia.

Nia Kontinua Polisia ida mak Tiru Uluk Saudoza Eulalea ho Kilat SKS nebe hamrik ladok husi Saudoza kuaze mentru Lima deit.

Saudoza Eulalea hamrik iha Santa kruz, iha ne’eba Polisia ida ho naran Amau hamri’ik iha Igreja Balide nia sorin, dalan tun ba Santa Cruz, nia hasai nia kamizola hodi kesi nia rentos no habit ka sakat Kilat SKS hodi tiru ami hamutuk ho ita nia Saudoza Eulalaea ho metro Lima resin, besik los, ne’ebe ita nia inan feton Saudoza Eulalaea nia monu tun taka rabat ba rai, maibe nia hare inimigu sira mai besik nia hamrik hodi foti fatuk maibe inimigu sira tiru nia halo mate iha fatin.” Bobo Kontinua Halore ho Matan wen.

Bobo Kontinua iha Akontesementu tempo neba Inimigu sira mos halo Violasaun hasoru Juven feto sira nebe involve iha Asaun 12 de Novembro 1991.

Iha momentu ne’eba inimigo tiru mate ita nia ema rihun ba rihun iha santa cruz no iha akontesementu ne’e inimigu sira balu halo perkosa ita nia inan feton sira no mos balu tiru mate no dehan ba ami katak “muka seprti kalian mau merdeka tapi kalian lihat kalian punnya perempuan – perempun yang lagi gabung kalian di sini,” ho lian hirak ne’e ha’u konta la’os inventa maibe kaer ho liman rona ho tilun no ho matan hare hela situasaun iha momentu ne’eba.” Bobo Kontinua Konta

Ohin ita Kontenti, aban ita lembra ita nia pasado ne’e hanesan loron tristeza.

Ohin loron ita sente kontente maibe loron ida aban ne’e hanesan ita Lembra fila fali iha tempu pasadu ne’e hanesan loron tristeza ba ita hotu iha Timor Leste tanba loron 12 de Novenbro 1991 ne’e ita nia Juventude loriku as’wain feto ho mane barak mak fakar sira nia ran hodi luta ba ukun rasik a’an.Tenik Nia ho Triteza nebe hafutar ho maten wen.

Atu remata Juventude Loriko As’wain Julio Bobo husu ba Jerasaun hotu atu Unidade hodi hari Nasaun RDTL Liliu Municipio Covalima

Husu ba ita hotu tantu Juventude feto ho mane matenek ka beik riku ka kiak, ita tenke Unidade fo liman ba malu hodi foti ita nia Nasaun Republika Demokratika de Timor Leste liu liu ita hamutuk hodi hare ba dezemvolvimentu Municipio Covalima nian.” Bobo Hatoku

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac