Julio Bobo “ 12 Novembru 1991 Juven Covalima mos Sakrifika An no Sai Vitima

Foto : Mate Restu 12 Novembru 1991, dadalia ho Jornalista sira iha Gedung Wanita Suai

Covalima (RCCT)12-11-21, Akontesementu Masakre Santa Cruz 12 de Novembru 1991 Juventude as’wain Municipio Covalima mos sai Vitima tan kontra Inimigu Kolonializmu Indonesio hodi dedika An no Sakrifika ba Libertasaun da Patria.

Tan ne’e Julio Monis “Bobo” Mate Restu 12 Novembru 1991, husu ba Jerasaun foun iha Covalima atu kopera hodi hamotuk hodi harii Sede 12 de Novembru iha Covalima.

Ba Jerasaun foun sira karik tinan oin ita hari ona fatin ka uma 12 de Novembru nian iha ita nia Munisipio Covalima, ita mos pronto ona atu la’o tanba ha’u ho imi mak ita bele, ha’u mesak labele tan imi mak ha’u nia matadalan, ha’u iha imi niia kotuk hodi halo ida ne’e” Katak Julio Bobo.

Julio Bobo Fundamenta ho Harii sede ne’e sei sai hanesan Assosiasaun hodi buka fundu nune’e labele tane liman bebeik ba ema seluk hodi fo tulun ba ema ne’ebé persija.

Oinsa ba oin ita hamutuk hodi harii hanesan assosiasaun ka instituisaun ruma, atu nune ita mos bele hodi buka fundus ruma iha ita nia Municipio rasik, labele tanen liman hela deit no iha fundasaun ida mak agora dadaun hari husi Maun Xanana ho Falintil sira ho Maun Akitu Tanggidera, sira ne’e uluk ha’u mak fo han sira iha durante iha funu laran” Bobo Konfesa Jornalista sira iha Uma Feto Covalima Quinta Feira (11/11) depois Remata Nudar Orador iha Seminariu ne’ebé organiza husi Centru Juventude Covalima

Entretantu iha komemorasaun loron Juventude Nasiona ba dala 16 no Masakre 12 Novembru ba dala 30 ne’e, Juventude Covalima selebra Misa iha Igreja Ave Maria Suai no karii Aifunan iha Monumentu Setembru Negro no tuir planu Komisaun organizadora sei kontinua karii aifunan iha Semiterio Galitas Postu Zumalai Municipio Covalima.

Jurnalista : Lito de jesus

Editor      : Chamot Nahac