JSMP Realiza Seminariu Regional Kona-ba Kna’ar Orgaun Soberanu Iha Covalima

Foto Administrador Munisipiu Covalima Francisco de Andrade halo abertura ba Seminariu Regional iha Salaun IADE Munisipiu Covalima

Covalima (RCCT) 18-11-21, Programa Monitorizasaun Sistema Jusidisial (JSMP) Timor-Leste realiza seminariu regional konaba kna’ar Orgaun Soberanu, partisipasaun publiku iha prosessu halo lei no asessu ba Justisa formal ne’e hala’o ba Komunidade no Juventude sira husi neen (6) ne’ebe Kompstu husi Suco Labarai, Kamenasa, Zulo, Matai, Suai Loro no Raimea”

Ba Jornalísta sira Diretora Ezekutivu JSMP Ana Paula Marcal hateten realiza seminariu ne’e ho objetivu atu hasa’e komunidade sira nia koñesimentu oinsa bele hatene didi’ak konaba asuntu demokrasia no asessu ba Justisa.

” Ita presiza hasa’e ita nia koñesimentu konaba saida maka demokrasia no asessu ba Justisa ne’e oinsa depois preokupasaun saida maka sira hasoru iha sira nia moris, ne’ebe agora dadaun sira atu hasoru autor tribunal nian hanesan prokurador Jeral ne’e para sira husu direta ba sira karik hasoru kazu ruma maka sira duvidas entaun sira husu direta hodi hatene lolos konaba asuntu ne’ebe ohin hau temi” Ana Paula informa iha Salaun IADE Municipio Covalima.

Orador iha seminariu ne’e maka Administrador Municipio Covalima Francisco de Andrade, Diretora Ezekutivu JSMP Ana Paula Marcal, Xefe Prokurador Dr Jose Elo, Defensor Públiku Dr Domingos dos Santos.

Iha Fatin ne’e Administrador Muniscipio Covalima Francisco de Andrade husu partisipantes sira atu koalia sai ba Orador  karik mosu duvidas ruma, atu nune’e bele hatene kle’an konaba Direitu no Demokrasia.

” Ha’u husu ba partisipantes hotu karik iha duvidas ruma tenke husu, tanba iha ne’e ita nia Orador husi Juiz ho JSMP mos iha, ne’ebe tenke husu para hatene konaba saida maka Direitu no Demokrasia, tanba agora dadauk ne’e funsionariu balun ezizi nia direitu maibe dever la hala’o” Administrador Municipio bainhira halo abertura ba seminariu ne’e iha Salaun IADE.

Enkuantu Seminariu Regional ne’e JSMP realiza ona iha Municipio Baukau, Dili, inklui Covalima, no seminariu ne’e hetan fundus husi União Europia, Suporta husi CEPAD.

Entretantu Seminariu ne’e hala’o durante loron tolu ne’ebe partisipa husi Komunidade no Juventude husi Suco Labarai, Kamenasa, Zulo, Matai, Suai Loro no Raimea.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac