Joven Balu Asaltu Komunidade Sira ne’ebe halo Viagen husi Suai ba Bobonaro Dilai.

Covalima ( RCCT ) 07 – 01 – 2021 Ba jornalista Radio Cova Taroman Comandante PNTL Munisipio Covalima inspectur xefe Gaspar da Costa hateten Joven balu halo asaltu ema halo viagen husi Suai ba bobonaro Dilai rezulta ema nain ha’at sai vitima inklui feto ida ( 1 ) no mane nain tolu ( 3 ) iha iha loron 2 fulan Janeiro foin lalais ne’e.

Vitima nain ha’at ( 4 ) feto ida no mane nain tolu ( 3 ) husi Suai halo Viagengen ba Bobonaro Dilai maibe iha Dalan joven sira balu asaltu ema sira ne’ebe halo Viagen ne’e iha diresaun Bobonaru dilai hodi hakanek ema nain ida hetan liman tohar ” Informa PNTL Munisipio Covalima inspectur xefe Gaspar da Costa.

Komandante PNTL inspectur xefe Gaspar da Costa ne’e, hateten ba dadaun ne’e PNTL, sei dauk halo kapturasaun ba autor ba kazu asaltu ne’e, maibe identidade konpletu autor sira nian iha ona polisia nia liman.

Suspeito ne’ebe mak halo asaltu ba ema sira ne’ebe mak halo viagen ne’e oras ne’e dadaun identidade iha ona Polisia nia liman, nia hatutan PNTL hatene autor ne’e liu husi investiga Vitima sira ne’ebe hetan bitima iha asaltu ne’e ” Tenik PNTL Munisipio Covalima inspectur xefe Gaspar da Costa.

Entertanto Komandante Pntl Munisipio Covalima PNTL Munisipio Covalima inspectur xefe Gaspar da Costa, akresenta vitima no autor ba kazu asaltu ne’e maioria sidadun sira husi Posto Adminitrativo Lolotoen Munispio Bobonaro, no fatin ba akontesementu ne’e geografikamente iha area Suco Beco Posto Administrativo Suai Munisipio Covalima iha area dilu hilin, fronteira entre Posto Administrativo Suai Municipio Covalima no Posto Administrativo Loltoe Munispio Bobonaro.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor : Chamot Nahac.