Janeiru 2022-Moras Dengue Hamate Ema Na’in 2 iha Covalima

Covalima (RCCT) 19-01-22, Numeru Moras Dengue Sa’e maka’as iha Munisipiu Covalima, nune’e Saude Munisipiu Covalima hala’o enkontru ho liña Sektorais sira inklui Autoridade lokal sira iha Salaun Administrasaun Munisipiu Covalima hodi Ko’alia kona ba asaun prevensaun ba moras Dengue iha Covalima.

Diretór Servisu Saude Munisipal Munisipiu Covalima Filipe Perreira Lemos Informa, iha Fulan Janeiru tinan 2022 ne’e Servisu Saude Munisipal Munisipiu Covalima detekta kazu Moras Dengue hamutuk 19 no husi Numeru ne’e ema Na’in 2 Mate.

“Husi Fulan Janeiru tinan 2022 ne’e Ami detekta Kazu Moras Dengue hamutuk 19 no husi ema na’in 19 ne’e ema na’in 2 mak la bele salva sira nia vida, tanba ne’e agora ami husi parte Saude halo ona intervensaun balu rega uma sira ne’ebé iha area afetadu husi Santa Rosa, agora dadaun to’o ona iha Aidantuik” katak Filipe Pereira Lemos

Diretór Servisu Saude Munisipal Munisipiu Covalima fundamenta, Filipe Pereira Lemos iha diskursu informa, enkontru ne’e atu hanoin ba malu hodi hakotu korenti trasmisaun Moras Dengue iha Covalima.

“Ohin ita hasoru malu iha fatin ne’e tanba oras ne’e iha Insidensia ne’ebé mosu iha Munisipiu Covalima Kazu Numeru Dengue aumenta ba bebeik, tanba ne’e onisa ita hodi hala’o servisu hodi halo prevensaun atu hakotu korenti Moras Dengue iha Munisipiu Covalima ninian” dehan Diretór Servisu Saude Munisipal Covalima Filipe Perreira Lemos

Iha sorin seluk Sekretariu Munisipiu Covalima Francisco Alves husu ba Autoridade Lokal no Lider Komunitariu sira atu nafatin toma responsavel hodi responde Moras Dengue ne’ebé akontese iha Munisipiu Covalima.

“Tuir informasaun ne’ebé iha, iha tinan 2021 ida ne’e iha Kazu Moras Dengue iha 900 no iha tinan 2022 ne’e foin tama deit iha Fulan Janeiru 224 ne’e teritoriu Timor laran tomak entaun moras ida ne’e mos perigu tebes mai ita tanba ne’e husu ita hotu tenki servisu hamutuk, la’os ba deit sira Servisu Saude no Administrasaun Municipal no saida mak ita atu halo hodi responde ba Moras Dengue ne’e” dehan Sekretariu Munisipiu Covalima Francisco Alves.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor : Chamot Nahac