Janeiro to’o Maio 2021 Servisu Notariado Covalima Produz Sertidaun Moris, Casamento, óbito hamutuk 848.

Covalima (RCCT) 04-06-2021 Husi Fulan Janeiro to’o Maio tinan ne’e, Diresaun Servisu Municipal Registo Civil no Notariado Municipio Covalima halo atendimento ba populasaun sira nebe maka trata Sertidaun Moris, no Sertidaun Casamento, inklui Sertidaun Óbito hamutuk 848, nebe kompostu husi Sertidaun Moris 769, no Sertidaun Casamento 17 unklui Sertidaun Óbito hamutuk 62.

Tanba Diretor Registo Civil no Notariado Municipio Covalima Antonio Sarmento esplika, husi Fulan Janeiro to’o Maio, sira nia parte atende deit ba Komunidade sira nebe maka precisa tebes, nia hatuan kada loron sira atende deit ema nain Sanulu (10).

“ Diresaun Servisu Munisipal Registo Civil Notariado, Actividades ne’ebe komesa husi Fulan Janeiro to’o Maio ami halo atendimento ba sira ne’ebe presiza tebes duni, depois limitasaun ba atendimento, tamba ne’e loron ida ami bele atende deit nain 10, tamba ne’e ema ne’ebe maka hasai Sertidaun Nascimento hamutuk 769 Mane 310 Feto 459, no Sertidaun Kasamento hamutuk 17, no Óbito 62 kompostu husi Mane 42 Feto 30 ” Dehan Antonio Sarmento.

Diretor ne’e hatutan, ba sidadaun nebe maka hasai Bilhete Identidade (BI) hamutuk 569, no Passaporte hamutuk 31.

“Sidadaun nebe hasai Passaporte durante husi Janeiro to’o Maio hamutuk 31, kompostu husi Feto 7 Mane 24, no ba Bilhete de Identidade (BI) durante ne’e ami regista ona hamutuk 569, ida ne’e kompostu husi tinan 12 to’o 16 hamutuk 91, no tina 17 to’o 39 hamutuk 159, no tinan 40 to’o 59 hamutuk 155, idade 60 ba leten hamutuk 164 ” Antonio dehan.
Enkuanto durante ne’e, regista mos ba Komunidade sira ne’ebe maka atu registo sertifikadu kriminal hamutuk 576.
Ba Registo Kriminal ami atende ba Sidadaun ne’ebe maka atu hetan sertifikadu kriminal, ne’ebe husi Janeiro to’o Maio, total sertifikadu registo kriminal nian hamutuk 576, kompostu husi Feto 259, Mane 317 ” Antonio dehan.

Jornalísta     : Tynho Gusmão & Asatu Soares
Editor           : Chamot Nahac