Janeiro to’o Jullu Ospita Referal Suai regista moras ISPA numeru as iha Covalima.

Covalima (RCCT) 26-07-21, Husi Fulan Janeiru to’o Jullu tinan 2021, Ospital Referal Suai (ORS) liu husi konsultasaun jeral regista númeru kazu ba moras ISPA as iha Municipio Covalima.

Ba Jornalista sira Diretor Ospital Referal Suai Jose Moniz Ferreira iha nia intervista hateten total kazu nebe regista ba moras ISPA iha Ospital Referal Suai hamutuk 703 husi total kazu ne’e ema bo’ot Labarik kiik mak numeru bot liu.

“ Iha situasaun Covid-19 nia laran ema mos mai konsulta ladun barak, ami halo registo iha konsultasaun jeral deit, nebe durante ne’e labarik nebe maka moras ISPA ne’e hamutuk 411, no ema bo’ot nebe ho moras ISPA hamutuk 292 ” Diretor ne’e esplika.

Diretor ne’e esplika, Ospital Referal Suai mos regista kazu ba moras seluk maibe Kazu ba moras ISPA maka númeru a’as iha Hospital referral Suai.

“Konslutasaun jeral iha ne’e labarik moras ISPA 411, Gastritis ou estomag 97, isin manas 56, isin katar 445, depois ba iha konsulta ema bot ho moras 175, hipertensi 115, infeksi urin 77, ne’ebe iha nene moras ISPA maka númeru a’as inha Covalima ” Diretor ospital Suai dehan iha nia kna’ar fatin (26-07-21).

Diretor ne’e informa impaktu husi moras ISPA ne’e kauza husi klima(malirin), rai-rahun, fuma nsst.

“ Moras ISPA ne’e nia iha tipu rua, ida maka dehan ISPA “alta” ne’e hanesan kostupado ita inus ben, fani nsst, ida fali moras ISPA ema dehan moras ISPA “Penumunia” maibe ninia kauza nene husi inklima rai-rahun, balu dalaruma la tahan malirin, estilo de vida hanesan fuma sira ne’e nsst” Diretor Jose Moniz dehan.

Entertanto Diretor ne’e mos Afirma total husi numero kazu ba moras ISPA no moras seluk nebe iha, dadaun ne’e maioria rekuperado ona.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac