Infelizmente Loke duni Feira no Bazar kalan iha Covalima huhu dia 24 to 28 Novembru

Deskursu Sekretariu Administrador Municipio Covalima Francisco de Jesus Alves iha abertura Feira no Bazar kalan iha Kampu ladi

Covalima ( RCCT ) 24 -11- 21, Hafoin Kansela tian abertuta iha Dia 20 de Novembru, Quarta Feira (24/11) Komisaun Organizadora ba Komerasaun 28 Novembru holo ona Aberura ba Feira no Bazar kalan hodi Festeza loron Proklamasaun Indendensia ba 46 iha Covalima.

Tan ne’e hafoin hetan karta lisensatura husi Ministerio do Turismu Comercio no Industria Liu husi Inspesaun Geral dos Jogus hodi autoriza loke Bola Guling (BG) no Kuru Kuru mak foin hahu Feira no Bazar kalan durante ambito komemorasaun 28 de Novembru.

Iha abertura ne’e Sekretariu Administrador Municipio Covalima Francisco de Jesus Alves hateten tuir los feira ne’e loke ona abertura maibe ita nia jogadores sira mak la konsidera Autoridade Municipio Covalima ho ne’e hodi loke uluk jogu molok abertura no seidauk iha autorizasaun ba Jogu sira.

“ Iha loron ida ka rua liu ba komandante PNTL no Administrador Municipio atu loke abertura ba Atidades Feira no bazar kalan maibe jogadores sira la konsidera Autoridade municipio sira tamba antes halo abertura jogadores sira halimar uluk ka taru uluk ona tamba ne’e autoridade foti desizaun hodi la konsege abertura ba atividades ne’e maibe autoridade Municipio ho laran luak nafatin hanoin nia komunidade sira iha covalima, tamba ne’e ohin ita halo abertura ba Atividades ida ne’e. husu ba komunidade sira atu mai harame no festeza hahu ohin 24 – 11 -21 to’o 28 – 11 -21 mak foin remata ” Dehan Sekretariu Administrador Municpio Francisco de Jesus Alves.

Ne’e mos Super-Intendente Polisia, Antonio Maria de Sa hateten seguransa ba loron 28 de Novembro ne’e la’os iha F – FDTL ho PNTL nia liman deit maibe iha ema hotu nia responsavidade.

“ loke Feira no bazar kalan ne’e la’os ita loke iha loron bai bain maibe ita loke Feira no bazar kalan ne’e atu festeza ba loron Proklamasaun da Independensia 28 de Novembro ba dala 46 nian tamba ne’e hau husu ba ita hotu iha Municipio Covalima, ita mak tenke dignifika historia luta tamba ida ne’e hanesan identidade Luta nian, konaba seguransa la’os iha F – FDTL ho PNTL nia liman deit maibe iha ita hotu nia liman. tanb ne’e husu ba ita hotu labele halo problema iha Feira no bazar kalan to’o ita nia seremonia Isar da Bandeira ne’e remata ” Dehan Komandante PNTL Municipio Covalima Antonio Maria de Sa.

Entertantu komandante PNTL Municipio Covalima Antonio Maria de Sa, husu ba komunidade atu kuidadu ambiente mos no labele soe foer arbiru hodi garantia ambiente nebe saudavel.

Jornalista : Saturnino Soares
Editor : Chamot Nahac