IEPno KSI hamutuk ho UNARCO Apoio Nesesidade Bazika ba Membru Familia 23 iha Aldeia Oebaba

Covalima (RCCT) 14-05-21, Institutu Edukasaun Popular (IEP) no Kadalak Sulimutu Institutu (KSI) Servisu hamutuk ho UNARCO hodi Apoio sasan Nesesidade Bazika ba Membru Familia 23 iha Aldeia Oebaba Suco Raimea Postu Administrativu Zumalai nebe realiza iha Domingo (13-06)

Liga ho Servisu Apoio Umanitaria ne’e ohin Segunda Feira (14-06), Cordenador Geral IEP David de Oliveira halo intervista ho Jonalista RCCT Via telefone, David Informa, Objektivu Apoio sasan nesidade bazika ba Komunidade nebe hetan impaktu husi inundasaun nebe akontese iha Loron 04-04-2021 liu ba.

“Ami Apoio sasan Nesesidade Bazika ne’e ba komunidade sira nebe hetan impaktu husi akontese inundasaun iha loron 04-04-2021, alende ida ne’e mos ami apoio tuir kbi’it nebe ami iha” Dehan Cordenador Geral IEP David de Oliveira ba RCCT Via Telefone.

David Salienta liu tan,Sasan Nesesidade Bazika nebe Apoio mak hanesan Bimoli, Supermi, Sanan, Tasu, no sst.

“Ami apoio Sasan Nesesidade bazika ne’e mak hanesan Bimoli, Supermi, Sanan, Tasu, no terpal, no mos Material higene balu hanesan Sabaun” Tenik David de Oliveira.

Nune’e mos Cordenador Geral IEP David de Oliveira informa, sira nia parte sei apoio tan Sasan Nesesidade ba Bazika ba Komunidade sira iha Suco Raimea, Suco Suai Loro, Suco Holpilat, no Suco Makokon.

Jornalista : Jose Fereira

Editor : Chamot Nahac