Husik Livre Animal iha Fatin Publku- Laurentinu husu Siguransa Tiru Mate Animal

Covalima (RCCT) 26-05-21, iha Tersa-Feira horiseik (25-05) Administrador Posto Suai, simu Karta Sírkular husi Administrador Municipio Covalima, atu halo limpeza Jeral, no hakiak animal sira iha nia fatin, tanba ne’e atu halo justifikasaun ba animal sira tenke kesi ou haki’ak iha nia fatin no labele husik livre tanba konsidera fo amesa ba ema nia vida.

Tanba ne’e Administrador Postu Administrativu Suai Laurentino de Yesus informa, tempo badak sei halo sosializasaun ba Komunidade sira atu hakiak animal iha nia fatin, tanba ne’e bainhira komunidade sira la kumpri ordem, maka sei halo karta ba Segurança sira atu tiru animal sira nebe maka husik livre iha fatin Publku.

Sírkular ida horiseik ami simu husi Administrador Municipio, katak tenke halo limpeza jeral no animal sira ne’e tenke tau iha nia fatin, tanba animal sira nebe maka husik livre ne’e ameasa tebes ba ema nia vida, tanba ne’e maka tempo badak ami sei halo sosializasaun ba komunidade sira konaba animal sira ne’e, sosializasaun ne’e hotu maka nafatin husik, ami sei fo orientasaun ba PNTL haruka sira tiru ” Dehan Administrador postu Suai Laurentino de Yesus.

Administrador Posto Suai mos dehan, iha tinan kotuk halo ona sosializasaun iha Suco Beko konaba atu labele husik livre animal sira iha fatin Publiku, maibe tanba ho Situasaun Moras Covid 19 maka Sosializasaun ne’e parado total.

iha tinan uluk ami halo ona sosializasaun ba Suco Beko, depois iha Beko ne’e remata, tanba moras Covid 19 ne’e mosu ona, entaun sosializasaun ne’e ami labele kontinua oan, parado total ” Laurentino ne’e esplika.

Entertanto Administrador Postu Suai nafatin husu ba komunidade sira nebe maka hakiak animal, atu labele husik animal livre iha fatin Publiku sira, no tenke hakiak iha nia fatin, tanba dala barak animal hirak ne’e amesa ba ema nia vida.

Jornalísta : Tynho Gusmão & Lito De Jesus.

Edítor      : Chamot Nahac